ཡིག་ཆ་ I/O རྟེན་གྲངས་

ཡིག་ཆ་ I/O རྟེན་གྲངས་བེད་སྤྱད་ན་སྤྱོད་པོ་མཚན་འཇོག་གྱི་(གཞི་གྲངས་)ཡིག་ཆ་གསར་བཟོ་དང་དོ་དམ་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་རྟེན་གྲངས་འདི་དག་སྤྱད་དེ་"ལྟོས་མེད་"ཀྱི་ཡིག་ཆ་བཟོས་འདི་འདྲ་བྱུང་ན་གཏན་འཁེལ་ཡིག་ཆའི་ཐོ་འགོད་ཨང་སྒྲིག་བརྒྱུད་ཐོ་འགོད་ཁ་ཤས་ཉར་ཚགས་དང་འཁུར་སྣོན་བྱེད་ ཡིག་ཆ་ I/O རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ཡིག་ཆ་ཡང་ན་དཀར་ཆག་གྱི་ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་དང་མིང་སྔའི་རྒྱུད་ལག་བཀོད་སྒྲིག་དང་གསར་བཟོའི་དུས་ཚོད་སོགས་ཆ་འཕྲིན་

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཁ་རྒྱབ་པ

ཡིག་ཆ་ནང་བཅུག་/རྟེན་གྲངས་ཕྱིར་འདོན

ཡིག་ཆ་དོ་དམ་

གཤམ་ལ་ཡིག་ཆ་དོ་དམ་གྱི་རྟེན་གྲངས་དང་རྗོད་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

Please support us!