InputBox Function

དྲན་སྟོན་གླིང་སྒྲོམ་གཅིག་མངོན་སྤྱོད་པོའི་དེ་ནང་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱ་ཆོག་ ནང་བཅུག་ནི་འགྱུར་ཚད་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

InputBox བརྗེད་བྱ་བེད་སྤྱད་ནས་གླིང་སྒྲོམ་བརྒྱུད་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་སྟབས་བེད་བྱ་ཐབས་ཞིག་ཡིན།"གཏན་འཁལ་"རྐྱང་རྡེབ་ཡིན་ན་ Enter མཐེབ་གནོན་ནང་བཅུག་གི་ནང་དོན་གཏན་འཁེལ་བྱ་ཆོག་ ནང་བཅུག་ནི་རྟེན་གྲངས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པ་རྩེས་གལ་སྲིད་"རྩེས་མེད་"གླིང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ InputBox རིང་ཚད་ཀླད་ཀོར་བྱེད་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་("")

Syntax:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parameters:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Return value:

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

Example:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("མིང་ཚིག་བཅུག་: ","བརྩེ་བའི་སྤྱོད་པོ་")
    MsgBox ( sText , 64, "ཚིག་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་")
End Sub

Please support us!