InputBox Function

དྲན་སྟོན་གླིང་སྒྲོམ་གཅིག་མངོན་སྤྱོད་པོའི་དེ་ནང་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱ་ཆོག་ ནང་བཅུག་ནི་འགྱུར་ཚད་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

InputBox བརྗེད་བྱ་བེད་སྤྱད་ནས་གླིང་སྒྲོམ་བརྒྱུད་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་སྟབས་བེད་བྱ་ཐབས་ཞིག་ཡིན།"གཏན་འཁལ་"རྐྱང་རྡེབ་ཡིན་ན་ Enter མཐེབ་གནོན་ནང་བཅུག་གི་ནང་དོན་གཏན་འཁེལ་བྱ་ཆོག་ ནང་བཅུག་ནི་རྟེན་གྲངས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པ་རྩེས་གལ་སྲིད་"རྩེས་མེད་"གླིང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ InputBox རིང་ཚད་ཀླད་ཀོར་བྱེད་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་("")

བརྡ་འཕྲོད་


InputBox (Msg As String[, Title As String[, Default As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

ཞུགས་གྲངས་

Msg:ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་མཚོན་ཚུལ་ གླིང་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པའི་ཆ་འཕྲིན།

Title:་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་བྱང་ཚང་ནང་མངོན་པའི་ཡིག་ཕྲེང་མཚོན་ཚུལ།

Default:ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་(སྤྱོད་པོའི་ནང་དོན་བཅུག་མེད་པ་) ཡི་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་མཚོན་ཚུལ།

x_pos:གླིང་སྒྲོམ་ཆུ་སྙོམས་གནས་སའི་ཧྲིལ་གྲངས་མཚོན་ཚུལ་གཏན་འཁེལ་བེད་སྤྱོད་གནས་ས་འདི་ལྟོས་བཅས་གནས་ཚད་བེད་སྤྱོད་ཞུང་དོན་ཉེན་སྤྱད་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་གི་སྒེའུ་ཁུང་ལ་དཔེར་མི་ལྟ།

y_pos:གླིང་སྒྲོམ་འདྲ་འཕྱང་གནས་སའི་ཧྲིལ་གྲངས་མཚོན་ཚུལ་གཏན་འཁེལ་སྤྱོད།གནས་ས་འདི་ལྟོས་བཅས་གནས་ཚད་བེད་སྤྱོད་ Office ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་དཔེ་མི་ལྟ།

གལ་སྲིད་ x_pos དང་ y_pos ཞུགས་གྲངས་འདུས་ གླིང་སྒྲོམ་ནི་གསལ་ཡོལ་གྱི་ལྟེ་གནས་གནས་ས་མངོན་པ་གནས་ས་ངོས་twipsགཏན་འཁེལ་བྱེད།

དཔེ་གཞི་


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("མིང་ཚིག་བཅུག་: ","བརྩེ་བའི་སྤྱོད་པོ་")
    MsgBox ( sText , 64, "ཚིག་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་")
End Sub

Please support us!