གསལ་ཡོལ་ནང་བཅུག་གྱི་རྟེན་གྲངས་སྤྱོད་

This section describes Runtime functions used to control screen input.

InputBox Function

དྲན་སྟོན་གླིང་སྒྲོམ་གཅིག་མངོན་སྤྱོད་པོའི་དེ་ནང་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱ་ཆོག་ ནང་བཅུག་ནི་འགྱུར་ཚད་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Please support us!