MsgBox Function

ཆ་འཕྲིན་ཚུད་པའི་་གླིང་སྒྲོམ་གཅིག་མངོན་པ་མ་ཟད་ཐང་གཅིག་ཕྱིར་ལོག་བྱ།

བརྡ་འཕྲོད་


MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]])

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

ཧྲིལ་གྲངས་

ཞུགས་གྲངས་

Text:ཡིག་ཕྲེང་མཚོན་ཚུལ་གླིང་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་ཡིན་ཡང་་ Chr$(13) བསྒར་འཛུད་ཕྲེང་བརྗེའི་རྟགས་བེད་སྤྱོད།

DialogTitle:་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་བྱང་ཚང་ནང་མངོན་པའི་ཡིག་ཕྲེང་མཚོན་ཚུལ་ གལ་སྲིད་ཞུགས་གྲངས་འདི་གཏན་འཁེལ་མ་བྱེད་ན་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་མིང་མངོན།

Type:ཧྲིལ་གྲངས་གང་རུང་ཞིག་གིས་མཚོན་ཚུལ་གླིང་སྒྲོམ་རིགས་གཏན་འཁེལ་བ་སྤྱོད་ མངོན་པའི་གནོན་མཐེབ་ཁ་གྲངས་དང་རིགས་དེ་བཞིན་རིས་རྟགས་རིགས་གནས་ཚུལ་ཚོ་སྒྲིག་མཚོན་པ།Type རང་སོ་སོའི་ཐང་གསབ་སྣོན་བརྒྱུད་གཞི་རྒྱུ་ཚོ་སྒྲིག་མཚན་འཇོག་བྱ་ཆོག་Type (ལྟོས་བཅས་གྲངས་ཐང་སྣོན་བཅུག་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གླིང་སྒྲོམ་གཞི་རྒྱུ་བརྒྱུད་) :

གྲངས་ཐང་

Named constant

Integer value

Definition

MB_OK

0

Display OK button only.

MB_OKCANCEL

1

Display OK and Cancel buttons.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Display Abort, Retry, and Ignore buttons.

MB_YESNOCANCEL

3

Display Yes, No, and Cancel buttons.

MB_YESNO

4

Display Yes and No buttons.

MB_RETRYCANCEL

5

Display Retry and Cancel buttons.

MB_ICONSTOP

16

Add the Stop icon to the dialog.

MB_ICONQUESTION

32

Add the Question icon to the dialog.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Add the Exclamation Point icon to the dialog.

MB_ICONINFORMATION

64

Add the Information icon to the dialog.

128

First button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON2

256

Second button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON3

512

Third button in the dialog as default button.


ཕྱིར་ལོག་པའི་ཐང་

Named constant

Integer value

Definition

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Cancel

IDABORT

3

Abort

IDRETRY

4

Retry

IDIGNORE

5

Ignore

IDYES

6

Yes

IDNO

7

No


Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

དཔེ་གཞི་


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog title")
End Sub

Please support us!