བསྒར་འཛུད་ཚོད་འཛིན་

ཁ་ཕྱེ་[ཡོ་བྱད་གཙོ་བོའི་ཚང་]

རིས་རྟགས་

བསྒར་འཛུད་ཚོད་འཛིན་

བཀའ་ཚིག་གནོན་མཐེབ་

རིས་རྟགས་

བཀའ་ཚིག་གནོན་མཐེབ་གསབ་སྣོན།བཀའ་ཚིག་གནོན་མཐེབ་ནི་རང་མཚན་འཇོག་བྱ་བའི་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་ལ་སྤྱོད་རུང་། དཔེར་ན་ ཙི་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ།

གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ གནོན་མཐེབ་འདིའི་ནང་ཡི་གེའམ་རིས་དབྱིབས་གསབ་སྣོན་བྱེད་ཆོག

རིས་དབྱིབས་ཚོད་འཛིན་

རིས་དབྱིབས་

Adds a control that displays a graphic.

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

གསབ་སྣོན་ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཁྱ་བརྒྱབ་པའི་བྱེད་ནུས་ཤིག་གི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་སྤྱོད་པ།

འདེམས་གཞིའི་གནོན་མཐེབ་

རིས་རྟགས་

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab indices. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab index between the tab indices of the two groups on the group frame.

ཤོག་བྱང་

རིས་རྟགས་

Adds a field for displaying text labels. These labels are only for displaying predefined text, and not for entering text.

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

Adds an input box where you can enter and edit text.

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

Adds a box where you can click an entry on a list.

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གསབ་སྣོན། ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནི་རྐྱང་ཕྲེང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཞི་རེད་ དེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་རེའུ་འགོད་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པ་དེས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་གཤར་བྱང་འདེམས་པ་མཁོ་འདོན་བྱེད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་གི་གཤར་བྱང་"ཀློག་ཙམ་"ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཆོག

ཆུ་སྙོམ་འགྲིལ་འཁོར་མདའ་

རིས་རྟགས་

ཆུ་སྙོམ་ཕྱོགས་འགྲིལ་འཁོར་མདའ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གསབ་སྣ་བྱེད།

དྲང་འཕྱང་འགྲིལ་འཁོར་ཚང་

རིས་རྟགས་

ཆུ་སྙོམ་ཕྱོགས་འགྲིལ་འཁོར་མདའ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གསབ་སྣ་བྱེད།

ཚོགས་ཆུང་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

གསབ་སྣོན་མཐོང་རུང་ཅན་གྱི་ཚོ་སྒྲིག་ལ་སྤྱོད་ཅིང་ཚོད་འཛིན་ཆས་ཀྱི་(དཔེར་ན་ འདེམས་གཞི་ཡིག་དུམ་)སྒྲོམ་དང་ཆ་འདྲ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

འདེམས་གཞི་ཡིག་དུམ་གྱི་ཚོ་དབྱེ་བའི་འདྲ་བ་གཉིས་མཚན་འཇོག་བྱེད་ན་སྔོན་ལ་ཚོགས་ཆུང་སྒྲོམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁཱའི་བཤེར་འདྲེན་ནི་ཚོ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་ཁཱའི་བཤེར་འདྲེན་བར་གནས་པར་བྱེད་དགོས།


འཕེལ་རིམ་སྒྲོམ་གྲུ་བཞི་

རིས་རྟགས་

Adds a progress bar to the dialog.

ཆུ་སྙོམ་ཐིག་སྐུད་

རིས་རྟགས་

དྲང་འཕྱང་ཐིག་སྐུད་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གསབ་སྣོན་བྱ།

དྲང་འཕྱང་ཐིག་སྐུད་

རིས་རྟགས་

དྲང་འཕྱང་ཐིག་སྐུད་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གསབ་སྣོན་བྱ།

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་

རིས་རྟགས་

Adds a date field.

གལ་ཏེ་ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་"རྒྱ་བསྐྱེད་རུང་"གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ན་ཚེས་ཐོ་མངོན་ནས་དེའི་ནང་ནས་ཚེས་གྲངས་འདེམས་དགོས།

དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་

རིས་རྟགས་

དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན།

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་

རིས་རྟགས་

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན།

དངུལ་ལོལོ་ཡིག་དུམ་

རིས་རྟགས་

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན།

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་རྟགས་

རིས་རྟགས་

Adds a text box where you can define the formatting for text that is inputted or outputted as well as any limiting values.

གབ་ཨང་ཡིག་དུམ་

རིས་རྟགས་

Adds a masked field. A masked field consists of an input mask and a literal mask. The input mask determines which user data can be entered. The literal mask determines the state of the masked field when the form is loaded.

གདམ་གསེས་ཡིག་ཆ་

རིས་རྟགས་

Adds a button that opens a file selection dialog.

གདམ་གསེས་

རིས་རྟགས་

Activates or deactivates the Selection mode. In this mode, you can select the controls in a dialog so that you can edit them.

གཏོགས་གཤིས་

རིས་རྟགས་

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོད་འཛིན་ཆས་འདེམས་པར་སྤྱོད་པའི་"གཏོགས་གཤིས་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་

ཚོད་ལྟའི་མ་ཚུལ་ཁ་ཕྱེ་/ཁ་བརྒྱབ་

རིས་རྟགས་

Starts test mode. Click the dialog closer icon to end test mode.

Manage Language

Manage Language icon

Opens a dialog to enable or manage multiple sets of dialog resources for multiple languages.

Tree Control

Manage Language icon

Adds a tree control that can show a hierarchical list. You can populate the list by your program, using API calls (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!