ཚོད་ཆས་དང་གླིང་སྒྲོམ་གཏོགས་གཤིས་

Specifies the properties of the selected dialog or control. You must be in the design mode to be able to use this command.

"གཏོགས་གཤིས་"གླིང་སྒྲོམ་ནང་"གཞི་གྲངས་བཅུག་"

གཤམ་གྱི་ཚོ་སྒྲིག་མཐེབ་གཏོགས་གཤིས་གླིང་སྒྲོམ་གི་ཕྲེང་མང་ཡིག་དུམ་ལ་སྤྱོད་ཡང་ན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

Alt+འོག་ཕྱོགས་མཐེབ་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེད་

Alt+གོང་གི་མདའ་རྩེ་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་

Shift+Enter

ཕྲེང་མང་ཡིག་དུམ་ནང་ཕྲེང་བརྗེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

(གོང་གི་མདའ་རྩེ་)

གོང་གི་་ཕྲེང་གཅིག་ལ་་མཆོངས།

(འོག་ཕྱོགས་མདའ་)

གཤམ་ཕྲེང་ལ་མཆོང།

Enter

ཡིག་དུམ་གྱི་བཟོས་པའི་བཟོ་བཅོས་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་པ་མ་ཟད་འོད་རྟགས་གཤམ་གྱིས་ཡིག་དུམ་གཅིག་གྱི་ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།


རྒྱུན་གཏན་

འདེམས་པའི་ཚོས་ཆས་ཡང་ན་གླིང་སྒྲོམ་མཚན་འཇོག་གྱི་གཏོགས་གཤིས་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་འདེམས་པའི་གཏོགས་གཤིས་ནི་འདེམས་ཚོས་ཆས་རིགས་ལ་རགས་ལས་ཡོད་དེར་བརྟེན་གཤམ་གྱིས་གཏོགས་གཤིས་ནི་རིགས་རེ་ཚོས་ཆས་ལ་འཚམས་པོ་མེད།

བྱ་ལས་

བདམས་པའི་ཚོད་འཛིན་ཡང་ན་གླིང་སྒྲོམ་བྱ་ལས་གཏན་འཁེལ་ཆེད་འཁོར་འདོན་བྱས་པའི་བདམས་པའི་བྱ་ལས་ནི་འདེམས་པའི་ཚོད་འཛིན་རིགས་ལ་རགས་ལས་ཡོད།

Please support us!