བྱ་ལས་སྒུལ་སློང་གི་ཧུང་

This section describes how to assign Basic programs to program events.

སྔོན་ཚུད་རྒྱུད་དགོས་ངེས་ཀྱིས་ཧུང་བྱས་ལས་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ གཏན་འཁེལ་བའི་མཉེན་བྱས་བྱ་ལས་ཐོན་སྐབས་ཧུང་རང་འགུལ་གྱིས་ཧུང་ལག་བསྟར་བྱེད་གཤམ་གྱིས་རེའུ་མིག་གིས་བྱ་རིམ་བྱ་ལས་དེ་བཞིན་ཧུང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དུས་ཚོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད།

བྱ་ལས་

གཏན་འཁེལ་བའི་ཧུང་ལག་བསྟར་ཟིན་...

སྒུལ་སློང་བྱ་རིམ་

...LibreOffice ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་སྒུལ་སློང་རྗེས།

བྱ་རིམ་འཇུག་སྒྲིལ་

...LibreOffice ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་བར་འཚམས་འཇོག་མ་རྗེས་གོང།

ཡིག་ཚགས་གསར་འཛུགས་

...ཡིག་ཆ་ - གསར་བཟོ་བརྒྱུད་འདེམས་པ་འམ་ཡང་ན་གསར་བཟོ་རིས་རྟགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་གསར་བཟོ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་བ་

...ཡིག་ཆ་འདེམས་པ་རྒྱུད་ - ཁ་ཕྱེ་ཡང་ན་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཁ་ཕྱེ་རིས་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་རྗེས།

ཡིག་ཚགས་གཞན་ཉར་བྱེད་

...གཏན་འཁེལ་་མིང་ཡིག་ཚགས་སྔོན་ལ་ཉར་ཚགས་བྱེད་(ཡིག་ཚགས་གཞན་ཉར་[ཡིག་ཆ་] - [གཞན་ཉར་...]འདེམས་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་མིང་གཏན་མ་འཁེལ་ན་[ཡིག་ཆ་] - [ཉར་ཚགས་]ཡང་ན"ཉར་ཚགས་"རིས་རྟགས་ཉར་ཚགས་)་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་གཞན་ཉར་ཟིན་

གཏན་འཁེལ་མིང་ཡིག་ཚགས་རྗེས་ཉར་ཚགས་བྱེད་(ཡིག་ཚགས་གཞན་ཉར་[ཡིག་ཆ་] - [གཞན་ཉར་...]འདེམས་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་མིང་གཏན་མ་འཁེལ་ན་[ཡིག་ཆ་] - [ཉར་ཚགས་]ཡང་ན"ཉར་ཚགས་"རིས་རྟགས་ཉར་ཚགས་)་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་

ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[ཡིག་ཆ་] - [ཉར་ཚགས་]་ཡང་ན་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཉར་ཚགས་རིས་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་རྗེས་(ཡིག་ཚགས་མིང་གཏན་འཁེལ་བ་ཆ་གཞག་ནས་)

ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་ཟིན་

ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[ཡིག་ཆ་] - [ཉར་ཚགས་]བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཡང་ན་"ཉར་ཚགས་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རིས་རྟགས་ཡིག་ཚགས་རྗེས་ཉར་ཚགས་(ཡིག་ཚགས་མིང་གཏན་འཁེལ་བ་ཆ་གཞག་ནས་)

Document is closing

...ཡིག་ཚགས་ཁ་མ་རྒྱབ་གོང།

Document closed

...ཡིག་ཚགས་ཁ་མ་རྒྱབ་རྗེས་ དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ ཡིག་ཚགས་ཁ་མ་རྒྱབ་གོང་ཉར་ཚགས་སྐབས་ཡིག་ཚགས་"ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་"བྱ་བ་ཐོན་ཟིད།

ཡིག་ཚགས་གསོག་སློང་

...ཡིག་ཚགས་ནི་མདུན་ལྗོངས་རྗེས་ལ་མངོན།

ཡིག་ཚགས་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་

...ཡིག་ཚགས་གཞན་ཞིག་བདུན་ལྗོངས་རྗེས་ལ་མངོན།

ཡིག་ཚགས་གཏག་པར་བྱེད་

གཏག་པར་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་རྗེས་ གཏག་པར་འཕེལ་རིམ་ངོས་སུ་སྒོ་མ་འཛུགས་གོང་ཡིག་ཚགས་གཞན་གཞན་ཉར་བྱེད།

JavaScript འཁོར་རྒྱུགས་སྐབས་ནོར་བ་

... JavaScript འཁོར་རྒྱུགས་ཐོན་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་སྐབས།

ཟླ་སྒྲིལ་སྦྲགས་ཡིག་གཏག་པར་བྱེད་

...གཏག་པར་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་རྗེས་ གཏག་པར་འཕེལ་རིམ་ངོས་སུ་སྒོ་མ་འཛུགས་གོང་ཡིག་ཚགས་གཞན་གཞན་ཉར་བྱེད།ཐེངས་རེ་གཏག་པར་སྐབས་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་བྱ་ལས་འདི་ཐོན་ཀྱི་ཡོད།

ཤོག་གྲངས་བཟོ་བཅོས་

...ཤོག་གྲངས་བཟོ་བཅོས་སྐབས།

ཆ་འཕྲིན་དང་ལེན་བྱེད་

...གལ་སྲིད་གློག་རྡུལ་སྦྲགས་ཡིག་འབྱོར་ན།


བྱ་ལས་ལ་ཧུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་

 1. ཡོ་བྱད་ - རང་མཚན་འཇོག་འདེམས་དེ་རྗེས་་བྱས་ལས་འདེམས་གཞི་ཁ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་བྱེད།

 2. LibreOffice བདམས་གཞིའི་གཏན་འཁེལ་བའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནུས་ལྡན་གྱིས་ཧུང་འདེམས་ཡང་ན་ཡིག་ཚགས་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་ནི་མིང་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནུས་ལྡན་གྱིས་ཧུང་ཁོ་ན་འདེམས།

 3. བྱ་ལས་རེའུ་མིག་ནང་བྱ་ལས་འདེམས།

 4. ནས་ཧུང་རེའུ་མིང་ནང་སྨོ་ལིང་གཅིག་འདེམས་ གཞན་ཧུང་གཏན་འཁེལ་ཚུད་པ་འདེམས་པའི་བྱ་ལས་ལ་སྤྱོད་ རེའུ་འགོད་འདི་ནང་སྨོ་ལིང་ བྱ་རིམ་མཛོད་ དང་ཡིག་དང་ཡིག་ཚགས་བཟོ་ལྟའི་རིམ་པའི་ཚུལ་གིས་རེའུ་མིག་ཚུད་ཡོད།

 5. གཏན་འཁེལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 6. "གཏན་འཁེལ་"ཁ་རྒྱབ་གླིང་སྒྲོམ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བྱ་ལས་ལ་ཧུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་སུབ་པ་

 1. ཡོ་བྱད་ - རང་མཚན་འཇོག་འདེམས་དེ་རྗེས་་བྱས་ལས་འདེམས་གཞི་ཁ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་བྱེད།

 2. LibreOffice གདེམས་གཞི་རྩེས་མེད་གཏང་བའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནུས་ལྡན་གྱིས་ཞུང་འདེམས་ཡང་ན་ཡིག་ཚགས་འདེམས་གཞིའི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནུས་ལྡན་གྱི་ཧུང་ཁོ་ན་རྩེས་མེད་གཏོང།

 3. བྱ་ལས་རེའུ་འགོད་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་ཧུང་གི་བྱ་ལས་རྩེས་མེད་གཏང་བ་ཚུད་པ་འདེམས།

 4. སུབ་པ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 5. "གཏན་འཁེལ་"ཁ་རྒྱབ་གླིང་སྒྲོམ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Please support us!