The Basic Editor

Basic རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ནི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་རྩོམ་སྒྲིག་འདྲ་བའི་ཚད་གཞིའི་རྩོམ་སྒྲིག་ནུས་པ་ལ་མཁོར་འདོན་བྱེད་དེས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚལ་ཐོའི་ནུས་པ་ཁག་ (འདྲ་བ་ སུབ་པ་ སྦྱར་བ་)ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ Shift མཐེབ་འདེམས་པའི་ཡིག་དེབ་དེ་བཞིན་འོད་རྟགས་གནས་ངེས་བྱེད་ནུས་ལ་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད། (དཔེར་ན་ མཐེབ་དང་ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་ཚོད་ཆས་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་སྤྱོད་)

ཅུང་རིང་བའི་ཕྲེང་ངོས་ནང་ཕྲེང་མཇུག་ཟུར་སྣོན་གཤམ་ཐིག་རྟགས་བརྒྱུད་"_"ཆ་ཤས་ཁ་ཤས་བགོས་བར་གཅོད་རྟགས་འདི་གནས་པའི་ཕྲོདཕྲོད་དང་གཤམ་ཕྲེང་དེ་གཏན་ཚིགས་ཕྲེང་གཅིག་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད།

གལ་སྲིད་ཧུང་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གིས་ འཁོར་རྒྱུགས་ BASIC རིས་རྟགས་གནོན་བྱ་རིམ་འདིར་ Basic རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ནང་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་འགོ་འཛུགས་སྟེ་ལག་བསྟར་བྱེད་དེ་ནི་ "Sub Main"སྔོན་ཐོག་ཀྱི་ལག་སྟར་མི་བྱེད།

tip

Insert your Basic code between the Sub Main and End Sub lines that you see when you first open the IDE. Alternatively, delete all lines and then enter your own Basic code.


རྣམས་གྲངས་ནང་མིག་བཤེར་བྱེད་

"བྱ་རིམ་མཛོད་"རེའུ་མིག་

ཡོ་བྱད་ཚང་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ བྱ་རིམ་མཛོད་རེའུ་འགོད་ནང་བྱ་རིམ་མཛོད་གཅིག་འདེམས་ བྱ་རིམ་མཛོད་འདིར་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ནང་འཁུར་སྣོན་བྱེད་རྩོམ་སྒྲིག་ས་ཁོངས་ནང་འདེམས་པའི་བྱ་རིམ་མཛོད་ནང་གིས་སྨོ་ལིང་དང་པོ་མངོན།

བྱ་ཡུལ་རིགས་འབྱེད་

"ཧུང་"ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་Icon བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་མངོན་པ།

གླིང་སྒྲོམ་འདི་རིམ་དབྱེའི་ཚུལ་ནི་ད་ཡོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་རེའུ་འགོད་ཡོད་ཚད་མང་ཨན་པའི་མཚོན་ཐབས་ཡིན་ རེའུ་འགོད་བཤར་བྱང་ཆ་རྡེབ་བྱེད་དེ་ནས་འོག་རིམ་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ།

To display a certain module in the Editor or to position the cursor in a selected SUB or FUNCTION, double click on the corresponding entry.

ཁུངས་ཚབ་ཨང་ Basicཉར་ཚགས་དང་འཁུར་སྣོན་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ནང་ཧུང་ཚབ་ཨང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་དང་ཆབ་གཅིག་རྩོམ་རིམ་མ་ལག་གཞན་ནང་ཚབ་ཨང་འདིར་ཉར་ཚགས་དང་འདྲེན་སྟོན་བྱེད།

warning

Basic གླིང་སྒྲོམ་ནི་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ནང་ཉར་ཚགས་བྱ་ཐབས་བྲལ།


ཁུངས་ཚབ་ཨང་ནི་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་

  1. "བྱ་ཡུལ་"དཀར་ཆག་ནང་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ཕྱིར་ཐོན་པའི་སྨོ་ལིང་འདེམས།

  2. "ཧུང་"ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གིས་ཁུངས་ཚབ་ཨང་ནི་རིས་རྟགས་ནང་གཞན་ཉར་བྱེད་པ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་

  3. ཡིག་ཆའི་མིང་འདེམ་པ་མ་ཟད་"གཏན་འཁེལ་"ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ནང་བླུགས་པའི་ཁུངས་ཚབ་ཨང་

  1. "བྱ་ཡུལ་"གླིང་སྒྲོམ་ནང་དེ་ནང་གྱིས་ཁུངས་ཚབ་ཨང་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་སྨོ་ལིང་འདེམས།

  2. འོད་རྟགས་ནི་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་བསྒར་འཛུད་ཀྱིས་གནས་ས་ལ་སྤོས།

  3. "ཧུང་"ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གིས་ཁུངས་ཡིག་དེབ་རིས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  4. ཁུངས་ཚབ་ཨང་་གིས་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ཚུད་པ་འདེམས་པ་མ་ཟད་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Please support us!