བེད་སྤྱོད་བྱེད་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་

གཤམ་དུ་LibreOffice ཧུང་ནང་བྱ་རིམ་མ་དང་རྟེན་གྲངས་གཞི་རྩའི་སྤྱོད་ཐབས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

སྨོ་ལིང་གསར་པ་བཟོ་སྐབས་ LibreOffice ཧུང་རང་འགུལ་གྱི་"Main"མིང་བྱས་པའི་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཁས་ལེན་པའི་མིང་འདི་དང་LibreOffice ཧུང་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་སྒོ་འཛུགས་ཚེག་འབྲེལ་བ་མེད་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་འདི་མིང་གཞན་ལ་་བསྐྱར་མིང་འདོགས་དེ་གནས་དོན་ཡོང་མི་སྲིད།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some restrictions apply for the names of your public variables, subs, and functions. You must not use the same name as one of the modules of the same library.


སྤྱོད་པའི་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་བྱ་རིམ་གཅིག་དེ་རྟན་ཚེགས་དུམ་ཕྲན་ལ་དབྱེ་ཆོག་བྱ་རིམ་གྲུབ་ཆ་ཅན་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་རོགས་རམ་བྱ་ཐུབ་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་ཕན་པ་ནི་གལ་སྲིད་རྣམ་གྲངས་གསར་སྤེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་ནང་ལས་འགན་ཚོ་ཆས་ཚུད་ཡོད་ཚབ་ཨང་འདི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ནང་སྤྱོད་ཆོག

བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་ལ་འགྱུར་ཚད་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད་

བཀའ་བརྒལ་བ་དང་རྟེན་གྲངས་བརྒྱུད་སྐྱེལ་་འགྱུར་ཚད་བྱེད་ ཡིན་ན་འང་ངེས་པར་དུ་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ནང་གསལ་བསྒྲགས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན་


Sub SubName(Parameter1 As Type, Parameter2 As Type,...)
བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་
End Sub

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཁོལ་སྤྱོད་སྐབས་གཤམ་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་བེད་སྤྱོད་


SubName(Value1, Value2,...)

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་གྱིས་ཞུགས་གྲངས་ནི་ངེས་པར་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་གསལ་བསྒྲགས་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་ཞུགས་གྲངས་ཟླ་སྒྲིག་ནང་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད།

འདྲ་བར་རྟེན་གྲངས་ཁྱི་ཞུགས་གྲངས་ཡང་ངེས་པར་དུ་རྟེན་གྲངས་གསལ་བསྒྲགས་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་ཞུགས་གྲངས་ཟླ་སྒྲིག་ནང་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད་ དེ་དང་བསྡུན་རྒྱུན་ལྡན་སྟར་རྟེན་གྲངས་གྲུབ་འབྲས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་བརྒྱུད་པའི་རྟེན་གྲངས་མིང་ཞུགས་གྲངས་ལ་བརྩི་བ་མ་ཟད་རྟེན་གྲངས་འདི་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་རྟེན་གྲངས་མཇུག་མ་སྒྲིལ་གོང་ཐད་ཀར་ཕྱིར་ལོག་གྲུབ་འབྲས་མཚན་འཇོག་བྱེད།(དཔེ་གཞིར་གཟིགས་)


Function FunctionName(Parameter1 As Type, Parameter2 As Type,...) As Type
བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་
FunctionName=Result
End Function

རྟེན་གྲངས་ཁོལ་སྤྱོད་སྐབས་གཤམ་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་བེད་སྤྱོད་


Variable=FunctionName(Parameter1, Parameter2,...)
དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཡང་དག་


ཐང་བརྒྱུད་པའམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད་འགྱུར་ཚད་འདྲེན་སྤྱོད་

Parameters can be passed to a SUB or a FUNCTION either by reference or by value. Unless otherwise specified, a parameter is always passed by reference. That means that a SUB or a FUNCTION gets the parameter and can read and modify its value.

གལ་སྲིད་ཐང་བརྒྱུད་ཞུགས་གྲངས་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་རེ་བ་བྱེད་ན་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ཁོལ་སྤྱོད་སྐབས་ཞུགས་གྲངས་སྔོན་འགག་གནད་ཡི་གེ་"ByVal"བསྒར་འཛུད་བྱེད་ དཔེར་ན་


Result = Function(ByVal Parameter)

གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་འོག་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཞུགས་གྲངས་ཀྱིས་ཐོག་མའི་ནང་དོན་བཟོ་བཅོས་མི་བྱེད་དེ་ནི་དེ་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཞུགས་གྲངས་ཐང་ཡིན་པ་ལས་ཞུགས་གྲངས་རང་མིན་པས་རྐྱེན་གྱིས་རེས།

འགྱུར་ཚད་་ཁྱབ་ཁོངས་

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་ཞིག་གམ་རྟེན་གྲངས་ནང་མཚན་འཇོག་གི་འགྱུར་ཚད་ནི་བྱ་རིམ་འདི་ནང་ནུས་་པ་ལྡན་འགྱུར་ཚད་འདི་འདྲ་རྒྱུན་གཏན་ཆ་ཤས་འགྱུར་ཚད་ཟེར།གནས་ཚུལ་མང་པོའི་འོག་ཁྱེད་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་གི་འགྱུར་ཚད་དེ་བྱ་རིམ་ཡོ་ཚད་ནང་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱས་ནས་བྱ་རིམ་མཛོད་ཡོད་ཚད་ཀྱི་སྨོ་ལིང་ཁག་ནང་ཡང་ན་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཕྱིར་ཐོན་པ་འམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་རྗེས་སྔར་བཞིན་ནུས་པ་ལྡན་འདི་ནི་ Dim བརྗེད་པའི་ནང་འགྱུར་ཚད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་འགག་གནད་ཡི་གེ་་སྤྱད་དེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ཕུད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འགྱུར་ཚད་


DIM GLOBAL VarName As TYPENAME

LibreOffice ལབ་གླིང་མཇུག་མ་སྒྲིལ་ན་འགྱུར་ཚད་ནི་ནུས་ལྡན་ཡིན།


DIM PUBLIC VarName As TYPENAME

འགྱུར་ཚད་ནི་སྨོ་ལིང་ཡོད་ཚད་ནང་ཆ་སྙོམས་ནུས་པ་ལྡན།


DIM PUBLIC VarName As TYPENAME

འགྱུར་ཚད་ནི་མིག་སྔའི་སྨོ་ལིང་ཁོ་ནའི་ནང་ནུས་པ་ལྡན།


DIM PUBLIC VarName As TYPENAME

འགྱུར་ཚད་ནི་མིག་སྔའི་སྨོ་ལིང་ཁོ་ནའི་ནང་ནུས་པ་ལྡན།

Example for private variables

Enforce private variables to be private across modules by setting CompatibilityMode(true).


' ***** Module1 *****
Private myText As String
Sub initMyText
  myText = "Hello"
  Print "In module1 : ", myText
End Sub
 
' ***** Module2 *****
'Option Explicit
Sub demoBug
  CompatibilityMode( true )
  initMyText
  ' Now returns empty string
  ' (or raises error for Option Explicit)
  Print "Now in module2 : ", myText
End Sub

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ཕྱིན་ཐོན་རྗེས་འགྱུར་ཚད་ནང་དོན་ཉར་ཚགས་བྱེད་


DIM STATIC VarName As TYPENAME

འགྱུར་ཚད་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དུ་ནུས་པ་ལྡན་ཐེངས་རྗེས་མ་རྟེན་གྲངས་ཡང་ན་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་མ་འཛུལ་བར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་ནི་ངེས་པར་དུ་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ནང་དུ་གནས་ཡོད།

རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་

འགྱུར་ཚད་དང་འདྲ་བར་རྟེན་གྲངས་མིང་གྱིས་རྗེས་ངེས་པར་དུ་རིགས་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་རྟགས་ཡང་ན་"As"དང་ལྟོས་་བཅད་་འགག་གནད་(ཞུགས་གྲངས་རེའུ་མིག་མཇུག་སྣེ་གནས་པའི་)གསལ་སྟོན་རིགས་ཚུད་ཡོད་


Function WordCount(WordText As String) As Integer

Please support us!