འགྱུར་ཚད་བེད་སྤྱོད་

གཤམ་ལ་LibreOffice ཧུང་ནང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྤྱོད་ཐབས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད།

འགྱུར་ཚད་ཤན་འབྱེད་རྟགས་ཀྱིས་མིང་འདོགས་

འགྱུར་ཚད་མིང་མང་ཤོས་ལ་ 255 ཡིག་རྟགས་ཚུད་ཆོག འགྱུར་ཚད་མིང་གི་ཡིག་རྟགས་ཨང་དང་པོ་ངེས་པར་དུ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ A-Z ཡང་ན་ a-zཡིན་ འགྱུར་ཚད་མིང་ནང་ཨང་ཞ་་སྤྱོད་ཆོག་ ("_")LibreOffice ཧུང་ནང་འགྱུར་ཚད་མཚོན་རྟགས་ནི་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་བ་མི་ཕྱེ་འགྱུར་ཚད་མིང་ནང་སྟོང་ཆ་ཚུ་ཡོད་གལ་སྲིད་སྟོང་ཆ་ཚུད་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་དེ་གུག་རྟགས་གྲུབ་བཞི་ནང་འཇོག

འགྱུར་ཚད་ཤན་འབྱེད་རྟགས་་དཔེ་གཞི་


  MyNumber=5   'Correct'
  MyNumber5=15  'Correct'
  MyNumber_5=20  'Correct'
  My Number=20  'Not valid, variable with space must be enclosed in square brackets'
  [My Number]=12 'Correct'
  DéjàVu=25    'Not valid, special characters are not allowed'
  5MyNumber=12  'Not valid, variable may not begin with a number'
  Number,Mine=12 'Not valid, punctuation marks are not allowed'

གསལ་བསྒྲགས་འགྱུར་ཚད་

LibreOffice ཧུང་ནང་ཁྱེད་རང་གྱིས་གསལ་བསྒྲགས་འགྱུར་ཚད་མངོན་ཚུལ་མི་དགོས་ འགྱུར་ཚད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་ Dim བརྗེད་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།ཐེངས་གཅིག་ལ་འགྱུར་ཚད་མང་པོ་གསལ་བསྒྲགས་ཐུབ་ཡིན་ནའང་འགྱུར་ཚད་མིང་བར་མཚམས་རྟགས་ཀྱིས་བར་གཅོད་དགོས་ངེས་ཡིན་ མཚན་འཇོག་འགྱུར་ཚད་རིགས་མིང་གི་རྗེས་རིགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་མཚོན་རྟགས་སྤྱོད་ཡང་ན་མཚམས་པའི་འགག་གནད་ཡི་གེ་་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

འགྱུར་ཚད་གསལ་བསྒྲགས་དཔེ་གཞི་


  Dim a$        'Declares the variable "a" as a String'
  Dim a As String   'Declares the variable "a" as a String'
  Dim a$, b As Integer 'Declares one variable as a String and one as an Integer'
  Dim c As Boolean   'Declares c as a Boolean variable that can be TRUE or FALSE'
ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

འགྱུར་གྲངས་ཞིག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་ནི་རིགས་ཞིག་ཡིན་མིང་གཅིག་པའི་འགྱུར་ཚད་གང་ལ་བསྒྲགས་ནི་མི་འདྲ་བའི་རིགས་མ་ཡིན།


འགྱུར་ཚད་གསལ་བསྒྲགས་བཙན་སྐུལ་

གསལ་བསྒྲགས་འགྱུར་ཚད་བཙན་སྐུལ་བྱེད་ གཤམ་གྱི་བཀའ་ཚེག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་


Option Explicit

Option Explicit བརྗེད་པ་ངེས་པར་དུ་སྨོ་ལིང་ནང་གི་ཕྲེང་དང་པོ་ཡིན་ཨང་དང་པོའི་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་གོང་ལ་གནས་ཡོད།རྒྱུན་དུ་གྲངས་ཚོ་ཁོ་ན་ལ་མངོན་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་དགོས་ངེས་ཡིན། གཞན་གྱི་འགྱུར་ཚད་ཡོད་ཚད་རིགས་བཞིན་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་རྟགས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་གལ་སྲིད་རིགས་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་རྟགས་བསྡུས་ན་གསལ་བསྒྲགས་ནི་་རིགས་རྐྱང་པའིདག་ཚད་ཁས་ལེན་བྱེད།

འགྱུར་ཚད་རིགས་

LibreOffice ཧུང་གིས་འགྱུར་ཚད་ཁག་བཞི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

ཧྲིལ་གྲངས་འགྱུར་ཚད

ཧྲིལ་གྲངས་འགྱུར་ཚད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཁོངས་ -32768 ནས་ 32767ཡིན་ གལ་སྲིད་ཧྲིལ་གྲངས་འགྱུར་ཚད་འཕྱོ་ཚིག་གྲངས་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ སིལ་གྲངས་ཆ་ཤས་ནི་གཤམ་གྱིས་ཧྲིལ་གྲངས་གཅིག་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ ཧྲིལ་གྲངས་འགྱུར་ཚད་རྒྱུད་རིམ་ནང་གིས་རྩེས་རྒྱག་མྱུར་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་མགྱོགས་བསྐྱར་འཁོར་ནང་གིས་རྩིས་རྒྱག་ཆས་འགྱུར་ཚད་སྤྱོད་རྒྱུད་འཚམས་པ།


Dim Variable%
Dim Variable As Integer

ཧྲིལ་གྲངས་རིང་པོ་འགྱུར་ཚད་

ཧྲིལ་གྲངས་ཐང་རིང་པོ་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ -2147483648 ནས་ 2147483647ཡིན།གལ་སྲིད་ཧྲིལ་གྲངས་ཐང་རིང་པོ་འགྱུར་ཚད་དེ་་འཕྱོ་ཚིག་གྲངས་ཐང་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ན་སིལ་གྲངས་ཆ་ཤས་དེ་གཤམ་གྱིས་ཧྲིལ་གྲངས་གཅིག་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ ཧྲིལ་གྲངས་ཐང་རིང་པོ་འགྱུར་ཚད་ནི་ཡིག་་ཚགས་བཞི་ཡི་ནང་ཉར་དགོས་ངེས།དེ་རིགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཡིན་རྟགས་ནི་"&"


Dim Variable&
Dim Variable As Long

Decimal Variables

Decimal variables can take positive or negative numbers or zero. Accuracy is up to 29 digits.

You can use plus (+) or minus (-) signs as prefixes for decimal numbers (with or without spaces).

If a decimal number is assigned to an integer variable, LibreOffice Basic rounds the figure up or down.

དག་ཚད་རྐྱང་པའི་འགྱུར་ཚད་

རྐྱང་པའི་ཐག་ཆད་རིགས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ནི་ཕོ་མོ་གྲངས་ཀྱི་་ཁྱབ་ཁོངས་3.402823 x 10E38 ནས་1.401298 x 10E-45ལེན་ཆོག་ དག་ཚད་རྐྱང་པའི་འགྱུར་ཚད་ནི་འཕྱོ་ཚེགས་འགྱུར་ཚད་ཡིན་ སིལ་གྲངས་དག་ཚད་ནི་སིལ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་གནས་གྲངས་དང་བསྡུན་ཏེ་འཕར་བའི་སྒོ་ནས་ཆག་གི་ཡོད། དག་ཚད་རྐྱང་པའི་འགྱུར་ཚད་ནི་ཆ་སྙོམས་དག་ཚད་ཀྱི་གྲངས་རིགས་རྩེས་རྒྱག་དང་འཚམས་པ་བྱེད་ཡོད་དེའི་རྩེས་རྒྱག་མྱུར་ཚད་ནི་ཧྲིལ་གྲངས་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་རྩེས་རྒྱག་འགྱུར་ཚད་དང་སྡུར་ན་དལ་བ་ཡོད། དག་ཚད་རྐྱང་པའི་འགྱུར་ཚད་ཡིག་ཚགས་བཞི་ཡི་ནང་ཉར་དགོས་ངེས།དེ་རིགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཡིན་རྟགས་ནི་ "!"


Dim Variable!
Dim Variable As Single

ཆ་ལྡན་ཐག་ཚད་འགྱུར་ཚད་

ཆ་ལྡན་ཐག་ཚད་འགྱུར་ཚད་ནི་ 1.79769313486232 x 10E308 ནས་ 4.94065645841247 x 10E-324 དབར་གྱིས་ཕོ་ཐང་དང་མོ་ཐང་དང་ལེན་བྱེད་ ཆ་ལྡན་ཐག་ཚད་འགྱུར་ཚད་ནི་འཕྱོགས་ཚེགས་འགྱུར་ཚད་ཡིན་ སིལ་གྲངས་དག་ཚད་ནི་སིལ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་གནས་གྲངས་དང་བསྡུན་ཏེ་འཕར་བའི་སྒོ་ནས་ཆག་གི་ཡོད། ཆ་ལྡན་ཐག་ཚད་འགྱུར་ཚད་ནི་ཞིབ་ཆ་ཆེ་བའི་རྩེས་རྒྱག་ཡིན། རྩེས་རྒྱག་མྱུར་ཚད་ནི་རྐྱང་པའི་དག་ཚད་འགྱུར་ཚད་དང་སྡུར་ན་དལ་བ་ཡོད་ ཆ་ལྡན་ཐག་ཚད་འགྱུར་ཚད་ལ་ཡིག་ཚེགས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཉར་དགོས་ངེས་ཡིན་ དེ་རིགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཡིན་རྟགས་ནི་"#"


Dim Variable#
Dim Variable As Double

དངུལ་ལོར་འགྱུར་ཚད་

དངུལ་ལོར་འགྱུར་ཚད་ནང་ཁུལ་གསོག་ཉར་ནི་ གནས་64གྲངས་ཡིན་ (ཡིག་ཚགས་8 )རྒྱས་བཅད་གནས་གྲངས་ཀྱི་སིལ་གྲངས་མངོན་པ་གཞན་ཡང་གནས་ 15 སིལ་གྲངས་མ་ཡིན་པ་དང་གནས་ 4 སིལ་གྲངས་ཚུད་ཡོད་ཐང་ལེན་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ -922337203685477.5808 ནས་ +922337203685477.5807དབར་ཡིན། དངུལ་ལོར་འགྱུར་ཚད་ནི་རྩེས་རྒྱག་དངུལ་ལོའི་ཐང་བེད་སྤྱོད་དང་ཆེས་དག་ཚད་ལྡན་ཡོད་རིགས་གསལ་བསྒྲགས་རྟགས་ནི་ "@"


Dim Variable@
Dim Variable As Currency

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགྱུར་ཚད་

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགྱུར་ཚད་ནི་རིང་ཤོས་ལ་ 65,535 ཟིན་པའི་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སོར་ཉར་བྱ་ཆོག་ཡིག་རྟགས་ཚང་མ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ Unicode ཐང་ལ་གསོག་ཉར་བྱེད།ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགྱུར་ཚད་ནི་བྱ་རིམ་ནང་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་བྱ་རྒྱུད་དང་འཚམས་པ་ཡོད་གནམ་སྐབས་གསོག་ཉར་རིང་ཤོས་ཟིན་པའི་ 64 KB ཡི་ཡིག་རྟགས་གཏག་པར་མི་བྱེད་པ་ལག་སྤྱོད་ཆོག་ གསོག་ཉར་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགྱུར་ཚད་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ནང་གསོག་ཚད་འགྱུར་ཚད་འདིའི་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་རྟགས་གྲངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་ དེ་རིགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཡིན་རྟགས་ནི་"$"


Dim Variable$
Dim Variable As String

པོ་ལེན་འགྱུར་ཚད་

པོ་ལེན་འགྱུར་ཚད་ནང་གཤམ་གྱི་ཐང་གཉིས་ཀྱི་གཅིག་ཁོ་ན་གསིར་ཉར་བྱེད་ TRUE ཡང་ན་ FALSE གྲངས་ཀ་ 0 གྱིས་རྩེས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ནི་ FALSE གཞན་གྱིས་གང་རུང་ཞིག་གིས་ཐང་གྱིས་རྩེས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ནི་ TRUE


Dim Variable As Boolean

ཚེས་གྲངས་འགྱུར་ཚད་

ཚེས་གྲངས་འགྱུར་ཚད་ནང་ནང་ཁུལ་རྣམ་གཞག་ནང་གསོག་གི་ཚེས་གྲངས་ཐང་དང་དུས་ཚོས་ཐང་ཁོ་ན་ཚུད་ཡོད་བརྒྱུད་ Dateserial Datevalue Timeserial ཡང་ན་ Timevalue ལྷག་པའི་ཚེས་གྲངས་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་ཐང་ནི་རང་འགུལ་གྱི་ནང་ཁུལ་རྣམ་གཞག་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་སྤྱོད་ཆོག་ Day Month Year ཡང་ན་ Hour Minute Second རྟེན་གྲངས་ནི་ཚེས་གྲངས་འགྱུར་ཚད་དེ་སྤྱིར་བཏང་གྲངས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད། ནང་ཁུལ་རྣམ་གཞག་ནི་ཐང་གཉིས་དབར་གྱི་ལྟག་རྩིས་རྒྱག་ནི་བགྲངབགྲངབགྲངབགྲང་ཚེ་གྲངས་ཐང་/དུས་ཚོས་ཐང་བསྡུར་བ་བྱེད། འགྱུར་ཚད་འདི་དག་འགག་གནད་ཡི་གེ་ Dateགསལ་བསྒྲགས་ཁོ་ན་སྤྱོད།


Dim Variable As Date

འགྱུར་ཚད་ཐོག་མའི་ཐང་

གསལ་བསྒྲགས་གཅིག་འགྱུར་ཚད་བྱས་ན་རང་འགུལ་གྱིས་སྟོང་པའི་ཐང་བཀད་སྒྲིག་བྱེད་གཤམ་གྱིས་ཚད་ལྡན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

གསལ་བསྒྲགས་གྲངས་ཀ་འགྱུར་ཚད་རྗེས་རང་འགུལ་གྱིས་ཐང་"0"གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཚེས་གྲངས་འགྱུར་ཚད་ནི་ནང་འཁུལ་ལ་ཐང་ 0གཏན་འཁེལ་བྱེད་ DayMonthYear ཡང་ན་ HourMinuteSecond བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཚུངས་ རྟེན་གྲངས་ནི་དེ་ཐང་"0"བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགྱུར་ཚད་ནི་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ("")

ཚོ་གྲངས་

LibreOffice ཧུང་ནི་གཏན་འཁེལ་བའི་འགྱུར་ཚད་རྒྱུད་པའི་རིགས་གྱིས་རྩ་གཅིག་དང་རྩ་མང་ཚོ་གྲངས་མཚན་འཇོག་བྱེད། ཚོ་གྲངས་ནི་བྱ་རིམ་ནང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་དང་རིའུ་མིག་ལ་སྤྱོད། ཚོ་གྲངས་ནང་གིས་གཞི་རྒྱུ་ཁག་གྲངས་ཀའི་བཤེར་འདྲེན་བརྒྱུད་ནས་གནས་ངེས་བྱེད།

ཚོ་གྲངས་ངེས་པར་དུ་བེད་སྤྱོད་ Dim བརྗེད་པ་གསལ་བསྒྲགས་ མཚན་འཇོག་ཚོ་གྲངས་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྐབས་གཤམ་གྱི་བྱ་ཐབས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་


  Dim Text$(20)    '21 elements numbered from 0 to 20'
  Dim Text$(5,4)   '30 elements (a matrix of 6 x 5 elements)'
  Dim Text$(5 To 25) '21 elements numbered from 5 to 25'
  Dim Text$(-15 To 5) '21 elements (including 0), numbered from -15 to 5'

བཤེར་འདྲེན་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཕོ་ཐང་དང་མོ་ཐང་འདུས་་ཡོད།

རྒྱུན་གྲངས་

རྒྱུན་གྲངས་ནི་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་གཅིག་ཡིན་བྱ་རིམ་ནང་མཚན་འཇོག་ཐེངས་གཅིག་བྱ་ མཚན་འཇོག་བསྐྱང་ཟློས་བྱ་རྒྱུ་མེད་


Const ConstName=Expression

Please support us!