ཧུང་གི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་

ས་བཅད་འདི་ LibreOffice ཧུང་གི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད་བྱས།

LibreOffice ཧུང་ཚབ་ཨང་གཞི་བྱས་པའི་ sub...end sub ནས་ function...end function ས་བཅད་ཆུང་ངུའི་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་ཡན་ལག་འཆར་ཅན་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་ ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་ཡན་ལག་འཆར་ཅན་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་ཁོལ་སྤྱོད་བྱེད་ གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ཚབ་ཨང་རྩོམ་འབྲིའི་སྐབས་ཅུང་ཟབ་ནན་བྱེད་བྱ་རིམ་གཞན་ནང་ཚབ་ཨང་འདི་དག་བསྐྱར་ཟློས་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཐུབ་སྲིད་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་གཟིགས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some restrictions apply for the names of your public variables, subs, and functions. You must not use the same name as one of the modules of the same library.


གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཟེར་རམ།

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ནི་ཡན་ལག་འཆར་ཅན་བྱ་རིམ་གྱི་བསྡུས་བྲིས་རྣམ་པ་ ལས་སྣོན་བྱ་རིམ་ནང་གི་ལས་འགན་འགའ་ཤས་སྤྱོད་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ནི་ལས་འགན་གཅིག་དེ་བརྒྱུད་རིམ་དབྱེ་བ་ནི་བྱ་རིམ་འཕར་སྣོན་གྱི་རྒྱུད་མཐུད་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཡིན་སྲིད་པའི་རང་བཞིན་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ནི་རང་འགྱུར་ཚད་དེ་ཞུགས་གྲངས་བྱེད་པ་དང་ལེན་ཐུབ་ཡིནའང་དེའི་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཐང་གང་རུང་ཕྱིར་ལོག་པ་ཁོལ་སྤྱོད་མི་བྱེད་ དཔེར་ན་

DoSomethingWithTheValues(MyFirstValue,MySecondValue)

གང་འདྲ་ཞིག་ལ་རྟེན་གྲངས་ཟེར་རམ།

རྟེན་གྲངས་དོན་ངོས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་གྲངས་ཐང་གིས་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡིན།ཁྱེད་ཀྱིས་འགྱུར་ཚད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གཡས་མཐའ་ཡང་ཡང་ན་གཞན་གྱིས་རྒྱུན་སྤྱོད་དགོས་འཁོར་སྟར་གྲངས་ཐང་གྱིས་གནས་སའི་ཁུལ་རྟེན་གྲངས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དཔེར་ན་

MySecondValue = myFunction(MyFirstValue)

ཁྱོན་ཡོང་འགྱུར་ཚད་དང་ཆ་ཤས་འགྱུར་ཚད་

ཁྱོན་ཡོང་འགྱུར་ཚད་གྱིས་སྨོ་ལིང་ནང་གི་ཡན་ལག་འཆར་ཅན་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་འགྱུར་ཚད་འདིའི་རིགས་རྒྱུན་གཏན་ནས་སྨོ་ལིང་གི་འགོ་འཛུགས་གནས་ས་ཡོ་ཨང་དང་པོའི་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་མགོ་མ་ཚུགས་གོང་ལ་གསལ་སྒྲགས་བྱེད།

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ནི་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ཁོ་ནའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་ འགྱུར་ཚད་ཀྱིས་མིང་མཚུངས་པའི་ཁྱོན་ཡོང་འགྱུར་ཚད་དང་གོང་གི་ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ཡང་ན་རྟེན་གྲངས་ནང་གི་མིང་མཚུངས་ཆ་ཤས་འགྱུར་ཚད་བཀབ་པ།

གྲུབ་ཆ་ཅན་

བྱ་རིམ་ནི་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་དབྱེ་ཕྲལ་རྗེས་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་འདི་དག་ཡིག་ཆའི་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཆོག་རྣམ་གྲངས་གཞན་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མཁོ་འདོན་བྱེད་LibreOffice ཧུང་གི་སྨོ་ལིང་དང་བྱ་རིམ་མཛོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ སྨོ་ལིང་ནང་རྒྱུན་གཏན་བྱ་རིམ་དང་རྟེན་གྲངས་ཚུད་ཡོད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྨོ་ལིང་མཚན་འཇོག་ནི་ཁྱོན་ཡོང་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་དང་ཆ་ཤས་ཡིག་ཚགས་བྱས་ཆོག་ སྨོ་ལིང་མང་པོ་བྱ་རིམ་མཛོད་གཅིག་ནང་མཉམ་བསྲེས་བྱ་ཆོག

ཧུང་ གླིང་སྒྲོམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ ཡན་ལག་བྱ་རིམ་ རྟེན་གྲངས་ སྨོ་ལིང་དང་བྱ་རིམ་མཛོད་བཅས་ཡིག་ཆའི་གཅིག་གི་ནང་འདྲ་ཕབ་དང་ཡང་ན་ཡིག་ཆ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

Please support us!