Таблица

Показва командите за вмъкване, редактиране и изтриване на таблици в текстов документ.

Вмъкване на таблица

Вмъква нова таблица.

Вмъкване

Отваря подменю със следните команди:

Редове отгоре

Вмъква ред над реда, в който се намира курсорът.

Редове отдолу

Вмъква ред под реда, в който се намира курсорът.

Редове

Отваря диалогов прозорец за вмъкване на редове.

Колони преди

Вмъква колона преди колоната, в която се намира курсорът.

Колони след

Вмъква колона преди колоната, в която се намира курсорът.

Колони

Отваря диалогов прозорец за вмъкване на колони.

Изтриване

Отваря подменю със следните команди:

Редове

Изтрива избраните редове.

Колони

Изтрива избраните колони.

Таблица

Изтрива текущата таблица.

Избиране

Отваря подменю със следните команди:

Клетка

Избира текущата клетка.

Ред

Избира текущия ред.

Колона

Избира текущата колона.

Таблица

Избира текущата таблица.

Размер

Отваря подменю със следните команди:

Височина на ред

Отваря диалоговия прозорец „Височина на ред“, в който можете да промените височината на ред.

Минимални височини на редове

Задава на всеки от избраните редове най-малката възможна за съдържанието му височина.

Оптимална височина на редове

Автоматично приспособява височините на редовете към съдържанието на клетките. Тази настройка се подразбира при създаване на нова таблица.

Равни височини на редове

Променя височината на избраните редове така, че да съответства на височината на най-високия ред в избраното.

Ширина на колона

Отваря диалоговия прозорец „Ширина на колона“, в който можете да промените ширината на колона.

Минимални ширини на колони

Задава на всяка от избраните колони най-малката възможна за съдържанието ѝ височина.

Оптимална ширина на колони

Автоматично приспособява ширините на колоните към съдържането на клетките. Промяната в ширината на колона не влияе върху останалите колони в таблицата. Ширината на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Равни ширини на колони

Променя ширината на избраните колони, така че да съответства на ширината на най-широката колона в избраното. Общата ширина на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните клетки в една клетка, запазвайки форматирането на първата клетка от селекцията.

Разделяне на клетки

Показва диалога „Разделяне на клетки“, в който можете да укажете хоризонтално или вертикално разделяне и брой части, на които да бъде разделена всяка клетка.

Сливане на таблици

Комбинира две последователни таблици в една. Таблиците трябва да са непосредствено една след друга и да не са разделени от празен абзац.

Разделяне на таблица

Разделя текущата таблица на две отделни таблици на позицията на курсора. Тази команда е достъпна и чрез щракване с десния бутон върху клетка от таблица.

Защита на клетките

Защитава от промяна съдържанието на избраните клетки.

Премахване на защитата на клетки

Премахва защитата на всички клетки от текущата таблица.

Стилове за автоформатиране

Автоматично прилага настройки за форматиране върху избраната таблица, включително шрифтове, фонове и кантове.

Числов формат

Отваря диалогов прозорец, в който можете да уточните формата на числата в таблицата.

Разпознаване на числа

Превключва автоматичното разпознаване на числа или дати, въведени в клетки от таблица, при което те се преобразуват от текст в подходящ числов формат.

Повтаряне на заглавката на всяка страница

Повтаря заглавната част на таблицата на всяка страница, съдържаща част от нея.

Разделяне на реда в края на страница

Разрешава започване на нова страница или колона в рамките на ред от таблицата. Тази настройка не се прилага за първия ред от таблицата, ако е отметнато полето Повтаряне на заглавието.

Преобразуване

Отваря подменю със следните команди:

От текст в таблица

Отваря диалогов прозорец, в който можете да преобразувате избрания текст в таблица.

От таблица в текст

Отваря диалогов прозорец, в който можете да преобразувате текущата таблица в текст.

Текстова формула

Отваря лентата Формула за въвеждане или редактиране на формула.

Сортиране

Сортира избраните абзаци или редове от таблица по азбучен ред или като числа. Можете да определите до три ключа за сортиране, както и да комбинирате числови и текстови ключове.

Свойства

Определя свойствата на избраната таблица, например име, подравняване, разстояния, ширина на колоните, кантове и фон.

Моля, подкрепете ни!