Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Разредка

Отваря подменю с команди за разредката на текста.

Подравняване на текст

Отваря подменю, с което можете да подравнявате текст и обекти.

Копиране на форматирането

Първо изберете текст или обект, после щракнете върху тази икона. След това щракнете върху друг текст или друг обект, за да приложите същото форматиране.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва прякото форматиране от селекцията.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Списъци

Отваря подменю, с което можете да променяте форматирането на абзаци от списъци.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

Стил на страница

Задайте форматиращите стилове и оформлението за текущия стил за страници, включително бели полета, колонтитули и фон на страницата.

Заглавна страница

Отваря диалог, в който можете да конструирате заглавна страница.

Коментари

Когато са налице коментари, се показва диалоговият прозорец за знаци. Промените в шрифта и шрифтовото форматиране се прилагат върху всички коментари.

Азиатско фонетично ръководство

Позволява ви да добавяте коментари до азиатски знаци като ръководство за произношение.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

Воден знак

Вмъква текст като воден знак във фона на текущия стил за страници.

Раздели

Променя свойствата на разделите дефинирани във вашия документ. За да вмъкнете раздел, изберете текст или щракнете във документа, където трябва да започне новия раздел, и изберете Вмъкване - Раздел.

Изображение

Определя размера, позицията и други свойства на избраното изображение.

Текстово поле и фигура

Отваря подменю за редактиране свойствата на избраното текстово поле или фигура.

Рамка и обект

Отваря подменю за създаване и премахване на връзки между рамки и за редактиране свойствата на избрана рамка.

Име

Задава име на избрания обект, така че да можете бързо да го намирате в навигатора.

Описание

Присвоява текстова алтернатива и описание на избрания обект. Тези текстове са налични като алтернативни етикети в документа за използване от инструментите за достъпност. Те са налични и като етикети за изображения, когато експортирате документа.

Закотвяне

Показва настройките за закотвяне на избрания обект.

Обтичане

Задайте начина, по който желаете да се излива текстът около даден обект. Можете също така да задавате разстоянието между текста и обекта.

Подреждане

Променя реда на изобразяване на избрания обект или обекти.

Завъртане или обръщане

Отваря подменю, с което можете да завъртите или обърнете избрана фигура или изображение. Текстовите полета могат само да се завъртат.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

Моля, подкрепете ни!