Вмъкване

Менюто „Вмъкване“ съдържа команди за вмъкване на нови елементи в документа. Това включва изображения, видео и звук, диаграми, обекти от други приложения, хипервръзки, коментари, символи, бележки под линия и раздели.

Нова страница

Вмъква ръчен знак за нова страница в текущата позиция на курсора и премества курсора в началото на следващата страница.

Още разделители

Подменю с допълнителни знаци за нов ред, нова колона и нова страница

Изображение

Вмъква изображение в текущия документ .

Диаграма

Вмъква диаграма, базирана на данни в диапазон от клетки или таблица или с подразбирани данни.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

Обект

Вгражда обект в документа, например формула, триизмерен модел, диаграма или OLE обект.

Фигура

Това подменю съдържа обикновени фигури като отсечка, кръг, триъгълник и квадрат, както и фигури – символи като усмихнато лице, сърце или цвете, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Раздел

Вмъква текстов раздел на мястото на курсора в документа. Може също да изберете част от текста и след това да създадете раздел с тази команда. Чрез раздели можете да вмъквате пасажи от други документи, да прилагате потребителски оформления на колони и да защитавате или скривате част от текста при дадено условие.

Текст от файл

Вмъква съдържанието на друг документ в текущия, в позицията на курсора.

Текстово поле

Чертае текстово поле с хоризонтална посока на текста там, където плъзнете курсора в текущия документ. Плъзнете текстово поле до желания размер на произволно място в документа, след което въведете или поставете текста. Завъртете текстовото поле, за да получите завъртян текст.

>Коментар

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

Рамка

Това подменю предлага интерактивни и неинтерактивни начини за вмъкване на рамка.

Fontwork

Отваря диалоговия прозорец Fontwork, чрез който можете да вмъкнете декоративен текст, невъзможен за постигане със стандартно шрифтово форматиране в документа.

Надпис

Прибавя номериран надпис към избраното изображение, таблица, диаграма, рамка или фигура. Тази команда може да се избере и чрез щракване с десния бутон върху обекта, който искате да надпишете.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Показалец

Вмъква показалец в позицията на курсора. След това можете бързо да преминавате към отбелязаното място с „Навигатора“. В документи на HTML показалците се преобразуват в котви, към които можете да се прехвърляте чрез хипервръзки.

Препратка

От тук се вмъкват препратки или полета с местоназначения за препратки в текущия документ. Препратките са полета местоназначения в същия документ или в поддокументи на главен документ.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като непрекъсваем интервал, меко тире и незадължително пренасяне.

Хоризонтална линия

Вмъква хоризонтална линия в позицията на курсора

Бележка под линия и в края

Менюто съдържа команди за вмъкване на бележка под линия или в края на текста със или без допълнително взаимодействие с потребителя.

Съдържание и указател

Отваря меню за вмъкване на елемент от указател или библиография, както и на съдържание, указател или библиография.

Номер на страница

Вмъква номера на текущата страница като поле в позицията на курсора. По подразбиране то използва знаковия стил Номер на страница.

Поле

Това подменю изброява най-често използваните типове полета, които могат да бъдат вмъкнати в документа в текущата позиция на курсора. За да видите всички налични полета, изберете Още полета.

Колонтитули

Това подменю включва команди за добавяне и премахване на колонтитули в страниците.

Плик за писмо

Създава плик. В трите раздела може да се уточнят адресите на получателя и подателя, позицията и формата на двата адреса и размерите и ориентацията на плика.

Ред за подпис

Вмъква графично поле, което представлява ред за подписване на документа.

Моля, подкрепете ни!