Изглед

Това меню съдържа команди, с които можете да управлявате изобразяването на документа върху екрана, да променяте потребителския интерфейс и да извиквате панелите на страничната лента.

Обикновено оформление

Показва документа във вида, в който ще бъде отпечатан.

Оформление за Уеб

Показва документа както би се виждал в уеббраузър. Удобно е при създаване на документи във формат HTML.

Потребителски интерфейс

Отваря диалога Изберете предпочитания от вас потребителски интерфейс, за да можете да изберете оформлението на потребителския интерфейс за LibreOffice.

Код на HTML

Показва изходния текст на текущия документ на HTML. Този изглед е достъпен, когато създадете нов документ на HTML или отворите съществуващ такъв.

Ленти с инструменти

Отваря подменю за показване и скриване на ленти с инструменти. Лентите с инструменти съдържат икони и полета за бърз достъп до командите на LibreOffice.

Лента на състоянието

Показва или скрива лентата за състоянието в долния край на прозореца.

Скали

Съдържа подменю за показване или скриване на хоризонталната и вертикалната скала.

Плъзгачи

Показва или скрива хоризонталния и вертикалния плъзгач, чрез които се променя видимата част от документ, който не се побира в прозореца.

Мрежи и помощни линии

Превключва видимостта на точките от мрежата и помощните линии, които улесняват преместването и точното разполагане на обекти в текущата страница.

Форматиращи знаци

Показва скритите форматиращи символи в текста, като знак за нов абзац, прекъсване на ред, знаци за табулация и интервали.

Граници на текста

Показва и скрива границите на печатаемата област на страницата. Граничните линии не се отпечатват.

Граници на таблицата

Показва или скрива границите около клетките в таблицата. Границите са видими само на екрана и не се отпечатват.

Изображения и диаграми

Показва или скрива графичните обекти като изображения и диаграми.

Показване на празното място

Показва документа с горно и долно бяло поле, колонтитули и междина между страниците. Махнете отметката, за да свиете тези елементи и да видите документа като непрекъснат поток от страници. Скриването на празното място е възможно само в изглед с една страница.

Показване на проследените промени

Показва или скрива регистрираните промени.

Показва или скрива коментарите в документа и отговорите им.

Resolved Comments

Show or hide resolved comments.

Фонове на полета

Показва и скрива фона на полетата в документа, включително на непрекъсваемите интервали, меките тирета за пренасяне, указателите и бележките под линия.

Имена на полета

Превключва показването на полетата между имената и стойностите им. Ако е включено, се показват имената на полетата, а ако е изключено – стойностите. За част от полетата съдържанието не може да бъде показано.

Полета: скрити абзаци

Показва или скрива скритите абзаци. Тази настройка засяга само показването върху екрана, не и отпечатването на скрити абзаци.

Странична лента

Страничната лента е вертикален графичен потребителски интерфейс, който предлага контекстнозависими свойства, управление на стиловете, навигация в документа, мултимедийна галерия и други функции.

Manage Styles

Разделът „Стилове“ в страничната лента служи за прилагане, създаване, редактиране и премахване на стилове за форматиране. Щракнете двукратно върху елемент, за да приложите съответния стил.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Навигатор

Показва или скрива прозореца „Навигатор“, с който можете бързо да прескачате между различни места в документа.

Източници на данни

Изброява базите от данни, регистрирани в LibreOffice, и ви позволява да управлявате съдържанието им.

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.

Мащаб

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

Моля, подкрепете ни!