Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата Стандартни.

Възстановяване

Анулира действието на последната команда Отмяна. За да изберете стъпката на Отмяна, която искате да анулирате, щракнете върху стрелката до иконата Възстановяване в лентата Стандартни.

Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

Изрязване

Премахва избраното и го копира в клипборда.

Копиране

Копира избраното в клипборда.

Поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

режим на избор

Изберете режим на избор от подменюто: нормален режим на избор или блоков режим на избор.

Режим на избиране

Можете да разрешите курсор за избиране в документ само за четене или в помощта. Изберете Редактиране - Избор на текст или отворете контекстното меню на документ само за четене и изберете Избор на текст. Курсорът за избиране не мига.

Търсене

Превключва видимостта на лентата Търсене за търсене на текст или навигация по елементи в документа.

Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Преминаване към страница

Отваря диалогов прозорец, в който да въведете номера на страницата, която трябва да се покаже. (+G)

Следене на промените

Показва наличните команди за следене на промени във файла.

Коментар

Показва подменю с команди за отговаряне, разрешаване и изтриване на коментари.

Препратка

Подменю, което позволява редактиране на бележки под линия и в края, записи за указател и библиографски записи.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Полета

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате свойствата на поле. Щракнете пред полето и изберете тази команда. В диалоговия прозорец може да използвате бутоните със стрелки, за да се прехвърляте към предишно или следващо поле.

Връзки към външни файлове

Можете да промените или премахнете всяка от връзките към външни файлове в текущия документ. Можете също да обновите съдържанието на текущия файл към най-скоро записаната версия на свързания външен файл. Тази команда не важи за хипервръзките и не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

Обект

Позволява редактирането на избран OLE обект, който е бил вмъкнат с подменюто Вмъкване - OLE обект.

Смяна на БД

Смяна на източниците на данни за текущия документ. За да се показват правилно съдържанията на вмъкнатите полета, заместващата база от данни трябва да съдържа полета с идентични имена.

Режим „Свободен курсор“

Позволява на потребителя да щракне в началото, средата или края на произволен допустим текстов ред на страницата и да започне да въвежда.

Режим на редактиране“

Използвайте иконата Режим на редактиране, за да активирате и деактивирате режима на редактиране.

Моля, подкрепете ни!