Анимиране на текст

Можете да анимирате само текст, който се намира в графичен обект, например правоъгълник, линия или текстов обект. Например, начертайте правоъгълник, щракнете двукратно върху него и въведете текст.

  1. Изберете графичния обект, съдържащ текста, който желаете да анимирате.

  2. Изберете Форматиране - Обект - Атрибути на текста и отворете раздела Анимиран текст.

  3. В полето Ефект изберете желаната анимация.

  4. Задайте свойствата на ефекта и натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!