Работа с раздели

Разделите представляват наименувани блокове текст, евентуално съдържащ графики или обекти, които можете да ползвате по различни начини:

Всеки раздел съдържа поне един абзац. Когато изберете текст и създадете раздел, в края на текста автоматично се вмъква знак за нов абзац.

Можете да вмъквате раздели от текстов документ, както и цял текстов документ, като раздел в друг текстов документ. Също така можете да вмъквате раздели от текстов документ като връзки в същия или друг текстов документ.

Икона Бележка

За да вмъкнете нов абзац непосредствено преди или след раздел, щракнете пред или зад раздела и натиснете +Enter.


Раздели и колони

Можете да вмъквате раздели в съществуващ раздел. Например, можете да вмъкнете раздел, съдържащ две колони, в раздел, съдържащ една колона.

Оформлението на раздел, например броят на колоните, има предимство пред оформлението на страница, зададено в стил за страници.

Моля, подкрепете ни!