Промяна на ориентацията на страница

Всички свойства на страницата в документи на Writer, например ориентацията й, се задават чрез стилове за страници. По подразбиране в новосъздадените текстови документи се използва стилът “По подразбиране”. Ако отворите съществуващ текстов документ, върху различните страници може да са приложени различни стилове за страници.

Важно е да знаете, че промените, които нанасяте в свойствата на страница, ще влияят само върху страниците с текущия стил. Текущият стил за страници е показан в лентата на състоянието в долния край на прозореца.

За да промените ориентацията на всички страници

Ако текстовият документ съдържа само страници с един и същ стил, можете да променяте свойствата на страници директно:

 1. Изберете Форматиране - Стил на страница.

 2. Щракнете върху раздела Страница.

 3. Под Формат на хартията изберете “Портрет” или “Пейзаж”.

 4. Натиснете бутона OK.

За да промените ориентацията само на някои страници

В LibreOffice ориентацията на страниците в документ се задава чрез стиловете за страници. Тези стилове определят и други свойства на страниците, например колонтитули и полет апо края. Можете да промените стила за страници “По подразбиране” за текущия документ или да зададете свои стилове за страници и да ги приложите върху желаните части от текста.

В края на тази страница от помощта ще разгледаме подробно обхвата на стиловете за страници. Ако не сте уверени доколко разбирате понятието „стил за страници“, моля, прочетете раздела в края на тази страница.

note

За разлика от знаковите и абзацните стилове, стиловете за страници нямат йерархия. Можете да създадете нов стил за страници, базиран на свойствата на съществуващ, но когато по-късно промените стила – източник, новият няма автоматично да наследни промените.


За да промените ориентацията на всички страници, споделящи един и същ стил за страници, създайте стил за страници, след което го приложете:

 1. Изберете Изглед - Стилове.

 2. Щракнете върху иконата Стилове за страници.

 3. Щракнете с десния бутон върху стил за страници и изберете Нов. Новият стил за страници отначало приема всички свойства на избрания.

 4. В раздела Организатор въведете име за стила на страницата в полето Име, например "Моят пейзаж".

 5. В полето Стил изберете стила за страници, който желаете да приложите върху страницата след тази с новия стил. Вижте раздела за обхвата на стиловете на страници в края на тази страница от помощта.

 6. Щракнете върху раздела Страница.

 7. Под Формат на хартията изберете “Портрет” или “Пейзаж”.

 8. Натиснете бутона OK.

По този начин зададохте стил за страници с името „Моят пейзаж“. За да приложите новия стил, щракнете двукратно върху „Моят пейзаж“ в прозореца Стилове. Всички страници в текущия обхват от стилове ще бъдат променени. Ако сте задали различен стил като „следващ стил“, ще се промени само първата страница от текущия обхват.

За да превключвате бързо между ориентации на страницата „портрет“ и „пейзаж“

Подразбираният шаблон, предоставян от LibreOffice Writer, предлага няколко стила за оформление на страници, сред които Подразбиран стил за страници има ориентация „Портрет“, а Пейзаж има ориентация „пейзаж“.

Тези стилове могат да се използват за бързо превключване между ориентациите „портрет“ и „пейзаж“, като се вмъкнат ръчно знаци за нова страница и се изберат съответните стилове за страници, както е описано по-долу:

 1. Поставете курсора там, където трябва да започне нова страница.

 2. Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител. Ще се отвори диалоговият прозорец Вмъкване на разделител.

 3. Изберете Нова страница и в падащия списък Стил за страници изберете стила за страници, който да бъде приложен върху новата страница („Подразбиран стил за страници“, „Пейзаж“ и т.н.).

 4. Ако приложеното трябва отново да се промени от някаква точка в документа (например, за да се превключи обратно от пейзажна към портретна ориентация), поставете курсора в тази точка и повторете гореописаните стъпки.

Обхват на стиловете за страници

Трябва да имате предвид обхвата на стиловете за страници в LibreOffice. Кои страници от вашия текстов документ се влияят от редактирането на даден стил за страници?

Стилове с дължина една страница

Всеки стил за страници може да бъде зададен така, че да се простира само върху една страница. Такъв е например стилът „Първа страница“. Това свойство се задава като посочите друг стил за страници в качеството на „следващ стил“ в раздела Форматиране - Стил на страница - Организатор.

Стил с дължина една страница започва от долния кант на текущия стил и продължава до следващия знак за нова страница. Знакът за нова страница се появява автоматично, когато текстът се излее на следващата страница – това понякога се нарича „мека нова страница“. Можете да вмъкнете и ръчен знак за нова страница.

За да вмъкнете ръчен разделител на страници в позицията на курсора, натиснете +Enter или изберете Вмъкване - Ръчен разделител и просто щракнете върху OK.

Ръчно зададен обхват на стил за страници

Стилът за страници „По подразбиране“ не задава различен „следващ стил“ в раздела Форматиране - Стил на страница - Организатор. Вместо това за „следващ стил“ е зададено също „По подразбиране“. Всички стилове за страници, последвани от същия стил, могат да се простират на по няколко страници. Долната и горната граница на диапазона от страници със стила се задават чрез знаци „разделител на страници със смяна на стила“. Всички страници между два знака „разделител на страници със смяна на стила“ са с един и същ стил.

Можете да вмъкнете знак за нова страница със смяна на стила директно в позицията на курсора. Освен това можете да приложите свойството „нова страница със стил“ на абзац или абзацен стил.

Изпълнете някое от следните действия:

Горни и долни колонтитули

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули

Моля, подкрепете ни!