Полета

Полетата се използват за променящи се данни в документа, например текущата дата или общия брой страници на документа.

Разглеждане на полета

Полетата се състоят от име и съдържание. За да превключите визуализирането на полета между имена и съдържание, изберете Изглед - Имена на полета.

За да включите или изключите открояването на полетата в документ, изберете Изглед - Фонове на полета. За да изключите тази възможност за постоянно, изберете - LibreOffice - Цветове на приложенията и махнете отметката пред Фон за полета.

За да промените цвета на фона на полетата, изберете - LibreOffice - Цветове на приложенията, намерете настройката Фон за полета и изберете желания цвят в полето Настройка за цвят.

Свойства на полетата

Повечето типове полета в документите, включително полетата, свързани с бази от данни, съхраняват и визуализират променливи стойности.

Полетата от следните типове изпълняват действие, когато щракнете върху тях:

Тип поле

Свойство

Запазено място

Отваря диалогов прозорец за вмъкване на обекта, съответстващ на нетекстово запазено място. В запазено място за текст можете просто да щракнете и да започнете да въвеждате.

Вмъкване на препратка

Премества показалеца на мишката към целта на препратката.

Стартиране на макрос

Стартира макрос.

Входно поле

Отваря диалогов прозорец за редактиране съдържанието на полето.


Обновяване на полета

За да обновите всички полета в документ, натиснете F9 или изберете Редактиране - Избиране на всичко и след това натиснете F9.

За да обновите поле, вмъкнато от база от данни, изберете полето и натиснете F9.

Икона Бележка

Запазените места не се обновяват.


Моля, подкрепете ни!