Условен текст според броя на страниците

Можете да зададете поле с условен текст, което показва думата „страници“ вместо „страница“ до поле за брой страници, в случай че документът съдържа повече от една страница.

  1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете да вмъкнете броя на страниците.

  2. Изберете Вмъкване - Поле - Брой на страници, после въведете интервал.

  3. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Функции.

  4. Щракнете върху „Условен текст“ в списъка Тип.

  5. ВъведетеPage >= 1 в полето Условие.

  6. Въведете страници в полето Тогава.

  7. Въведете Страница в полето Иначе.

  8. Натиснете Вмъкване и след това - Затваряне.

Моля, подкрепете ни!