Условен текст

Можете да поставяте в документите полета, които показват текст при определено условие. Например, може да дефинирате условен текст, който се показва в поредица от напомнящи писма.

Задаването на условен текст протича на две стъпки. Първо трябва да създадете променлива, а после - да зададете условието.

За да дефинирате променлива за условие

Първата част на примера представя дефинирането на променлива за условието.

 1. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Променливи.

 2. Щракнете върху „Задаване на променлива“ в списъка Тип.

 3. Въведете име за променливата в полето Име, например Напомняне.

 4. Щракнете върху „Текст“ в списъка Формат.

 5. Въведете 1 в полето Стойност и натиснете Вмъкване.
  В списъка Формат ще се покаже формат „Общ“.

За да дефинирате условие и да зададете условния текст

Втората част на примера показва дефинирането на условието, което трябва да бъде изпълнено, и вмъкването на запазено място за показване на условния текст в документа.

 1. Поставете курсора на мястото в текста, където желаете да вмъкнете условния текст.

 2. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Функции.

 3. Щракнете върху „Условен текст“ в списъка Тип.

 4. Въведете Напомняне EQ "3" в полето Условие. С други думи, условният текст ще се покаже, когато променливата, дефинирана в първата част на примера, има стойност три.

  Кавичките около "3" полазват, че променливата, дефинирана в първата част на примера, е текстов низ.

 1. Въведете текста, който желаете да се показва при изпълнено условие, в полето Тогава. Дължината на този текст е почти неограничена. Можете да поставите абзац в това поле.

 2. Натиснете Вмъкване и след това - Затваряне.

За да визуализирате условния текст

В този пример условният текст се показва, когато стойността на променливата на условието е равна на три.

 1. Поставете курсора пред полето, което дефинирахте в първата част на пример, и изберете Редактиране - Полета.

 2. Заменете числото в полето Стойност с 3, след което натиснете бутона Затваряне.

 3. Ако полето не се обнови автоматично, натиснете F9.

Моля, подкрепете ни!