Формула

Отваря подменю, чрез което можете да вмъкнете формула в клетка от таблица. Поставете курсора в желаната клетка или на мястото в документа, където искате да бъде резултатът. Щракнете върху иконата Формула и изберете желаната формула от подменюто.

Формулата се изписва в реда за въвеждане. За да укажете област от клетки в таблица, изберете желаните клетки с мишката. В реда за въвеждане ще се покажат съответните обръщения. Въведете допълнителни параметри, ако е необходимо, и щракнете върху Прилагане, за да потвърдите въведеното. Можете да въвеждате формулите и директно, ако знаете синтаксиса. Това е нужно например в диалоговите прозорци Вмъкване на полета и Редактиране на полета.

За достъп до тази команда...

Преминете към Таблица - Редактиране на формула.

В лентата „Таблица“ натиснете иконата Вмъкване или редактиране на формула.

В текстов документ натиснете F2.

Икона „Формула“ в лентата „Таблица“

Формула


Обобщение на допустимите операции във формули

Основни аритметични действия

Действие

Име

Пример

Събиране

+

Изчислява сбор.

Пример: <A1> + 8

Изваждане

-

Изчислява разлика.

Пример: 10 - <B5>

Умножение

MUL или *

Изчислява произведение.

Пример: 7 MUL 9 дава 63.

Деление

DIV или /

Изчислява частно.

Пример: 100 DIV 15 дава 6,67.


Основни функции в подменюто

Функция

Име

Пример

Сума

SUM

Изчислява сумата на избраните клетки.

Пример: SUM <A2:C2> дава сбора на стойностите в клетките от A2 до C2

Закръгляване

ROUND

Закръглява число до зададения брой дробни позиции.

Пример: 15,678 ROUND 2 дава 15,68.

Процент

PHD

Изчислява дял в проценти.

Пример: 10 + 15 PHD дава 10,15.

Квадратен корен

SQRT

Изчислява квадратен корен.

Пример: SQRT 25 дава 5.

Степенуване

POW

Изчислява степен на число.

Пример: 2 POW 8 дава 256.


Операции

Във формулите можете да използвате различни операции. Имате избор измежду следните функции:

Операция

Име

Пример

Разделител за списък

|

Разделя елементите на списък.

Пример за използване на списък:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Равно

EQ или ==

Проверява дали две стойности са равни помежду си. Ако са различни, резултатът е нула, иначе резултатът е 1 (истина).

Пример: <A1> EQ2 дава 1, ако съдържанието на A1 е равно на 2.

Различно

NEQ или !=

Проверява за неравенство между две стойности.

Пример: <A1> NEQ 2 дава 0 (лъжа), ако съдържанието на A1 е равно на 2.

По-малко или равно

LEQ

Проверява дали стойност е по-малка или равна на дадена стойност.

Пример: <A1> LEQ 2 дава 1 (истина), ако съдържанието на A1 е по-малко или равно на 2.

По-голямо или равно

GEQ

Проверява дали стойност е по-голяма или равна на дадена стойност.

Пример: <A1>GEQ 2 дава 1 (истина), ако съдържанието на A1 е по-голямо или равно на 2.

По-малко

L

Проверява дали стойност е по-малка от дадена стойност.

Пример: <A1> L 2 дава 1 (истина), ако съдържанието на A1 е по-малко от 2.

По-голямо

G

Проверява дали стойност е по-голяма от дадена стойност.

Пример: <A1> G 2 дава 1 (истина), ако съдържанието на A1 е по-голямо от 2.

Булево ИЛИ

OR

Проверява дали поне една от две стойности е ненулева.

Пример: 0 OR 0 дава 0 (лъжа), всички други комбинации дават 1 (истина)

Булево изключващо ИЛИ

XOR

Проверява дали точно една от две стойности е ненулева.

Пример: 1 XOR 0 дава 1 (истина)

Булево И

AND

Проверява дали две стойности са едновременно ненулеви.

Пример: 1 AND 2 дава 1 (истина)

Булево НЕ

NOT

Проверява дали стойност е нулева.

Пример: NOT 1 (истина) дава 0 (лъжа)


Статистически функции

Можете да избирате измежду следните статистически функции:

Функция

Име

Пример

Средно

MEAN

Изчислява средното аритметично на стойностите от област или списък.

Пример: MEAN 10|30|20 дава 20

Минимум

MIN

Изчислява минималната стойност в област или списък.

Пример: MIN 10|30|20 дава 10

Максимум

MAX

Изчислява максималната стойност в област или списък.

Пример: MEAN 10|30|20 дава 20.

Произведение

PRODUCT

Изчислява произведението на избраните клетки.

Пример: PRODUCT <A2:C2> дава произведението на стойностите в клетките от A2 до C2

Брой

COUNT

Преброява непразните клетки.

Пример: COUNT <A2:C2> дава броя непразни клетки от A1 до C2.


Функции

Можете да избирате измежду следните функции:

Функция

Име

Пример

Синус

SIN

Изчислява синус от аргумент в радиани.

Пример: SIN (PI/2) дава 1.

Косинус

COS

Изчислява косинус от аргумент в радиани.

Пример: COS 1 дава 0,54.

Тангенс

TAN

Изчислява тангенс от аргумент в радиани.

Пример: TAN <A1>

Аркуссинус

ASIN

Изчислява аркуссинус в радиани.

Пример: ASIN 1

Аркускосинус

ACOS

Изчислява аркускосинус в радиани.

Пример: ACOS 1

Аркустангенс

ATAN

Изчислява аркустангенс в радиани.

Пример: ATAN 1

Абсолютна стойност

ABS

Връща абсолютната стойност на число.

Пример: ABS -34 дава 34

Знак

SIGN

Връща алгебричния знак на числото.

Пример: SIGN -23 връща -1


Променливи за свойства на документ

Следните свойства на документа са достъпни и чрез Файл - Свойства - Статистика.

Име

Описание

CHAR

Брой на знаците в документа

WORD

Брой на думите в документа

PARA

Брой на абзаците в документа

GRAPH

Брой на графиките в документа

TABLES

Брой на таблиците в документа

OLE

Брой на OLE обектите в документа

PAGE

Общ брой на страниците в документа


Още дефинирани стойности

Описание

Име

Стойност

PI

PI

3.1415...

Константа на Ойлер

E

2.71828...

Истина

TRUE

различно от 0

Лъжа

FALSE

0


Моля, подкрепете ни!