Заглавна страница

Отваря диалог, в който можете да конструирате заглавна страница.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Заглавна страница.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Заглавна страница.

Изберете Оформление - Заглавна страница.

От лентите с инструменти:

Икона за заглавна страница

Заглавна страница


Създаване на заглавни страници

Преобразуване на съществуващи страници в заглавни

Променя стила на текущата страница на Първа страница, а следващите страници ще имат стил Подразбиран стил за страници. Първа страница и Подразбиран стил за страници са автоматични стилове за страници на LibreOffice.

Вмъкване на нови заглавни страници

Вмъква знак за нова страница и променя стила на текущата страница на Първа страница. Следващите страници ще бъдат със стила Подразбиран стил за страници.

Брой заглавни страници

Задайте броя на заглавните страници, които да бъдат вмъкнати.

Разполагане в

Началото на документа

Заглавните страници се вмъкват преди първата страница на документа.

Страница

Заглавните страници се вмъкват на страница, зададена с текущия си номер.

Номериране на страниците

Преномериране на страниците след заглавните

Ако е отметнато, текущото номериране на страниците спира и започва наново след последната вмъкната заглавна страница.

Номер на страница

Задайте номера на страницата, следваща последната заглавна страница.

Задаване на номер на първата заглавна страница

Ако е отметнато, се задава номерът на страница за първата вмъкната заглавна страница.

Номер на страница

Задайте номера на страница за първата заглавна страница.

Редактиране на свойства на страница

Стил

Изберете стила на страницата измежду наличните стилове за страници в документа.

Редактиране

Щракнете, за да редактирате стила на страница.

Моля, подкрепете ни!