„Нов адресен блок“ или „Редактиране на адресен блок“

Определя разположението на адресните полета в адресния блок на циркулярните документи.

Елементи на адреса

Изберете адресно поле и го издърпайте в другия списък.

>

Прибавя избраното поле от списъка с елементи на адреса в другия списък. Едно и също поле може да се прибави повече от веднъж.

<

Премахва избраното поле от другия списък.

Плъзнете елементите на адреса тук

Подредете полетата с плъзгане и пускане или чрез бутоните със стрелки.

Мостра

Показва мостра на първия запис от БД с текущото оформление на адресния блок.

(Бутони със стрелки)

Изберете елемент от списъка и натиснете бутон със стрелка, за да го преместите.

Моля, подкрепете ни!