Позиция (стилове за списъци – остаряла)

Определя настройките за отстъп, разредка и подравняване на символите за номериране, като номера или водещи символи, в подредени и неподредени списъци.

За достъп до тази команда...


Ниво

Изберете нивото или нивата, които искате да промените. За да приложите настройките върху всички нива, изберете „1 – 10“.

note

LibreOffice Writer използва показаните тук контроли за позиция при документи, в които позициите и разредката са зададени по друг метод. За подразбираните контроли вижте Позиция (стилове за списъци).


Позиция и разстояния

Отстъп

Въведете големината на празното пространство между лявото поле на страницата (или левия край на текстовия обект) и левия край на областта за номериране. Ако текущият абзацен стил съдържа отстъп, зададената стойност се добавя към отстъпа.

Относителен

Отстъпът на текущото ниво е относителен спрямо този на предишното ниво в йерархията.

Ширина на номерацията

Въведете ширината на областта за номерацията. Символът за номерацията може да бъде подравнен отляво, центрирано или отдясно в тази област.

Подравняване

Подравнява символа за номерация отляво, в центъра или отдясно в областта за номерация. Позицията може да бъде коригирана, за да се осигури минималното разстояние.

note

Настройката Подравняване на номерата не променя подравняването на абзаца.


По подразбиране

Връща подразбираните стойности на отстъпа и разстоянията.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Зареждане/записване

Записва или зарежда формат за номериране на заглавия. Записаните формати за номериране на заглавия са достъпни за зареждане в други текстови документи.

note

Бутонът Зареждане/записване е наличен само при номериране на заглавия. За записване на форматирането за подредени или неподредени списъци използвайте стилове за списъци.


Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Прилагане

Прилага промените във всички раздели, без да затваря диалога. Не може да бъде отменено с Нулиране.

Тази контрола се показва само при променяне на стил за списъци.

Моля, подкрепете ни!