Позиция (стилове за списъци – остаряла)

Задава отстъпа, разредката и подравняването за списък с номера или водачи.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Водачи и номерация - раздел Позиция.


Ниво

Изберете нивото или нивата, които искате да промените. За да приложите настройките върху всички нива, изберете „1-10“. При номериране на глави можете да избирате само по едно ниво или да използвате „1-10“, за да приложите настройките – с изключение на абзацния стил – върху всички нива.

note

LibreOffice Writer използва показаните тук контроли за позиция при документи, в които позициите и разредката са зададени по друг метод. За подразбираните контроли вижте Позиция (стилове за списъци).


Позиция и разстояния

Отстъп

Въведете големината на празното пространство между лявото поле на страницата (или левия край на текстовия обект) и левия край на областта за номериране. Ако текущият абзацен стил съдържа отстъп, зададената стойност се добавя към отстъпа.

Относителен

Отстъпът на текущото ниво е относителен спрямо този на предишното ниво в йерархията.

Ширина на номерацията

Въведете ширината на областта за номерацията. Символът за номерацията може да бъде подравнен отляво, центрирано или отдясно в тази област.

Подравняване на номерата

Подравнява символа за номерация отляво, в центъра или отдясно в областта за номерация. Позицията може да бъде коригирана, за да се осигури минималното разстояние.

Икона Бележка

Настройката Подравняване на номерата не променя подравняването на абзаца.


По подразбиране

Връща подразбираните стойности на отстъпа и разстоянията.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Зареждане/записване

Записва или зарежда формат за номериране на глави. Записаните формати за номериране на глави са достъпни във всички текстови документи.

Икона Бележка

Бутонът Зареждане/записване е наличен само при номериране на глави. При стиловете за списъци с номера или водачи променяйте стила за номериране на съответните абзаци.


Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец.

Тази контрола се показва само при променяне на стил за списъци.

Моля, подкрепете ни!