Номерация на редовете

Прибавя, изтрива и форматира номера на редове в текущия документ. За да изключите абзац от номерирането на редовете, щракнете в абзаца, изберете Форматиране - Абзац, отворете раздела План и списък и изтрийте отметката от полето Включване на този абзац в номерирането на редовете. От номерирането на редовете могат да се изключват и стилове за абзаци.

note

Номерирането на редовете не е налично във формат на HTML.


За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Номерация на редове (не за формат HTML)


Показване на номерацията

Добавя номера на редове в текущия документ.

Изглед

Задава настройките за номериране на редовете.

Знаков стил

Изберете стила, с който искате да се форматират номерата на редове.

Форматиране

Изберете схемата за номериране, която искате да използвате.

Позиция

Укажете къде искате да се показват номерата на редове.

Разредка

Въведете разстоянието, което да се остави между номера на ред и текста.

Интервал

Въведете стъпката за броене на редовете.

Разделител

Можете да въведете разделителен знак между номерата на редовете, ако числовият интервал е по-голям от едно.

Текст

Въведете текста, който да се използва за разделител.

Всеки

Въведете броя редове, които да се оставят между разделителите.

note

Разделителите се показват само в неномерирани редове.


Брой

Определя дали в броенето на редовете да се включват празни абзаци или редове в рамки.

Празни редове

Включва празните абзаци в броенето на редовете.

Редове в рамки

Добавя номера на редове за текста в рамки. Броенето се рестартира за всяка рамка и е отделно от броенето на основния текст на документа. В свързани рамки номерирането не се рестартира.

Започване отначало на нова страница

Започва номерацията отначало в началото на всяка страница от документа.

Моля, подкрепете ни!