Номерация

Указва формата за номериране, чрез който да се номерират заглавията в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Номерация на заглавия - Номерация


Ниво

Щракнете върху нивото от плана, което искате да промените, после задайте настройките за номериране за това ниво. За да приложите настройките за номериране – с изключение на стила на абзац – върху всички нива, изберете „1 – 10“.

Номерация

Задайте форматирането за избраното ниво от плана.

Номер

Изберете схемата за номериране, която искате да приложите върху избраното ниво от плана.

Избор

Описание

1, 2, 3, ...

Арабски цифри

A, B, C, ...

Азбучно номериране с главни букви A – Z
След 26-ия елемент номерацията продължава с AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Азбучно номериране с малки букви a – z
След 26-ия елемент номерацията продължава с aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Римски цифри (големи)

i, ii, iii, ...

Римски цифри (малки)

A,... AA,... AAA,...

Азбучно номериране с главни букви A – Z
След 26-ия елемент номерацията продължава с AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Азбучно номериране с малки букви a – z
След 26-ия елемент номерацията продължава с aa, bb, cc, ...

Няма

Без символ за номериране. В началото на номерирания ред се изписва само знакът или символът, дефиниран в полетата Разделител.


Започване от

Въведете номера, от който искате да започва номерацията на заглавията за избраното ниво.

Стил на абзац

Изберете стила на абзац, който да се присвои на избраното ниво от плана. Ако изберете „Няма“, избраното ниво от плана няма да бъде дефинирано.

Знаков стил

Изберете знаковия стил на знака за номериране.

Видими поднива

Изберете броя нива от плана, които да бъдат включени в номерирането на заглавията. Ако изберете 1, ще се вижда само номерът за текущото ниво от плана. Ако изберете например 3, в номера на заглавието ще се показват текущото ниво и двете предходни нива.

Разделител

По желание укажете текст, който винаги да се показва преди или след номера на заглавието.

Преди

Въведете текста, който искате да се показва преди номера на заглавието. Например, ако въведете „Глава “, преди номера на заглавието винаги ще се изписва „Глава “.

След

>Въведете текста, който искате да се показва след номера на заглавието. Например, ако въведете „.“, номерът на заглавието винаги ще завършва с точка.

Моля, подкрепете ни!