Номерация

Определя формата на номерата и йерархията за номериране на глави в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Номерация на глави - Номерация


Ниво

Щракнете върху нивото от плана, което искате да промените, после задайте настройките за номериране за това ниво. За да приложите настройките за номериране – с изключение на стила на абзац – върху всички нива, изберете „1 - 10“.

Номерация

Задайте форматирането за избраното ниво от плана.

Стил за абзаци

Изберете стила на абзац, който искате да присвоите на избраното ниво от плана. Ако изберете „Няма“, избраното ниво от плана няма да бъде дефинирано.

Номер

Изберете схемата за номериране, която искате да приложите върху избраното ниво от плана.

Избор

Описание

1, 2, 3, ...

Арабски цифри

A, B, C, ...

Главни букви

a, b, c, ...

Малки букви

I, II, III, ...

Римски цифри (големи)

i, ii, iii, ...

Римски цифри (малки)

A,... AA,... AAA,...

Азбучно номериране с еднакви главни букви, като броят букви показва нивото на главата. Например, вторият номер от трето ниво е "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Азбучно номериране с еднакви малки букви, като броят букви показва нивото на главата. Например, третият номер от второ ниво е "cc".

Няма

Без символ за номериране. В началото на номерирания ред се изписва само знакът или символът, дефиниран в полетата Разделител.


Знаков стил

Изберете знаковия стил на знака за номериране.

Видими поднива

Изберете броя на нивата от плана, които да бъдат включени в номерирането на главите. Например, изберете "3", за да виждате три нива от номерацията на главите: 1.1.1.

Разделител преди

Въведете текста, който желаете да се изписва преди номера на главата. Например, въведете "Глава ", за да се изпише "Глава 1".

Разделител след

Въведете текста, който желаете да се изписва след номера на главата. Например, въведете точка (.), за да се изпише "1.".

Започване от

Въведете номера, от който желаете да започва номерацията на главите.

Моля, подкрепете ни!