Зареждане на стилове

Импортира форматиращи стилове от друг документ или шаблон в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Стилове - Зареждане на стилове от шаблон.

В прозореца „Стилове“ щракнете и задръжте върху иконата Действия със стилове горе вдясно. Изберете Зареждане на стилове от шаблон от подменюто.

Различни начини за отваряне на прозореца Стилове:

  • Натиснете .

  • Изберете Изглед - Стилове.

  • Изберете Стилове - Управление на стиловете.


Категории

Показва наличните категории шаблони. Щракнете върху категория, за да разгледате шаблоните от нея в списъка Шаблони.

Шаблони

Показва наличните шаблони за избраната категория.

Абзац и знак

Зарежда абзацните и знаковите стилове от избрания документ в текущия.

Рамка

Зарежда стиловете на рамки от избрания документ в текущия.

Страница

Зарежда стиловете на страници от избрания документ в текущия.

Списък

Зарежда стиловете за номериране от избрания документ в текущия.

Презаписване

Замества стиловете в текущия документ, които имат същите имена като зарежданите стилове. Не се показва предупредително съобщение.

note

От документ или шаблон се зареждат само приложените и променените стилове. Стиловете, показани в страничната лента, не могат да се използват за ориентир.


От файл

Намерете файла, съдържащ желаните стилове за зареждане, и натиснете Отваряне.

tip

За да запишете стиловете от документ като шаблон, използвайте От файл, за да заредите стиловете в празен документ, после изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон.


Моля, подкрепете ни!