Настройки

Задайте свойствата за избраното изображение, рамка или OLE обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Настройки.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Настройки.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню за избрания стил за рамки - раздел Нов/Редактиране на стил - Настройки.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Настройки.

Щракнете с десния бутон върху избрания обект, изберете раздела Свойства - Настройки.


Достъпност

Име

Въведете име за избрания елемент.

tip

Давайте на обекта, графиката или рамката смислено име, така че да можете бързо да го намирате после в дълги документи.


Текст

Въведете кратко описание на съществените подробности на избрания обект за хора, които не го виждат. Този текст се използва от технологиите за достъпност.

Алтернативен текст

Въведете по-дълго описание на обекта, особено ако е твърде сложен или съдържа твърде много детайли, за да бъде описан адекватно с късия Текст. Използвайте Алтернативен текст, за да добавите допълнителна информация към краткото описание в Текст. Този текст се използва от технологиите за достъпност.

note

За изображения Текст и Алтернативен текст се експортират със съответния етикет във формати HTML и PDF (не забравяйте да активирате настройката Универсална достъпност (PDF/UA) при експортиране на PDF).


Декоративен

Указва, че елементът е чисто декоративен, не е част от съдържанието на документа и може да бъде игнориран от помощните технологии.

Последователност (само за рамки)

Предишна връзка

Показва рамката, която предхожда избраната рамка в свързана последователност. За да добавите или промените предишната връзка, изберете име от списъка. Ако свързвате рамки, избраната рамка и рамката цел трябва да са празни.

Следваща връзка

Показва рамката, която следва избраната рамка в свързана последователност. За да добавите или промените следващата връзка, изберете име от списъка. Ако свързвате рамки, рамката цел трябва да е празна.

Защитаване

Определя настройките за защитаване на избрания елемент.

Съдържание

Предотвратява промяна на съдържанието на избрания обект.

Все още можете да копирате съдържанието на избрания елемент.

Позиция

Заключва местоположението на избрания обект в текущия документ.

Размер

Заключва размера на избрания обект.

Подравняване на съдържанието (само за рамки)

Вертикално подравняване

Задава вертикалното подравняване на съдържанието на рамката. Отнася се главно за текст, но влияе и върху таблици и други обекти, закотвени за текстовата област (като знаци, към знаци или към абзаци), например рамки, графики или рисунки.

Свойства

Определя настройките на избрания обект за текст и отпечатване.

Може да се редактира в документ само за четене (само за рамки)

Позволява редактиране съдържанието на рамката в документ само за четене (защитен срещу запис).

Печат

Включва избрания елемент в отпечатването на документа.

Посока на текста (само за рамки)

Определя предпочитаната посока на изписване на текст в рамка. За да използвате подразбираните настройки за посока на текст, изберете Настройки от родителския обект от списъка.

Моля, подкрепете ни!