Позиция и размер

Указва позицията и размера на избраното изображение, рамка или OLE обект върху страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Позиция и размер.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Позиция и размер.

Изберете Изглед - Стилове - Стилове за рамки - отворете контекстното меню - раздел Промяна/Нов - Тип.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Позиция и размер.


Размер

Ширина

Въведете желаната ширина за избрания обект.

Относителна

Изчислява ширината на избрания обект в проценти от ширината на текстовата област от страницата.

База на относителната ширина

Определя какво означава ширина 100%: областта на текста (без белите полета) или цялата страница (с полетата).

Височина

Въведете желаната височина за избрания обект.

Относителна

Изчислява височината на избрания обект в проценти от височината на текстовата област от страницата.

База на относителната височина

Определя какво означава височина 100%: областта на текста (без белите полета) или цялата страница (с полетата).

Запазване на пропорциите

Запазва съотношението между ширината и височината, когато промените настройката за ширина или височина.

Оригинален размер

Връща оригиналните стойности на настройките за размери на избрания обект.

note

Тази настройка не е достъпна за рамки.


Автоматично

Автоматично нагласява ширината или височината на рамка, за да пасне на съдържанието й. Ако желаете, можете да зададете минимална ширина или минимална височина за рамката.

Икона Бележка

Настройката Автоматично е налице само когато изберете рамка.


Закотвяне

Задайте настройките за закотвяне на избрания обект или рамка. Настройките за закотвяне не са достъпни, когато отворите диалога от прозореца „Стилове“.

Към страница

Закотвя селекцията за текущата страница.

Към абзац

Закотвя селекцията за текущия абзац.

Към знак

Закотвя селекцията за знак.

Като знак

Закотвя селекцията като знак. Височината на текущия ред се променя, за да съответства на височината на селекцията.

Позиция

Задайте местоположението на избрания обект върху текущата страница.

Хоризонтално

Select the horizontal alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is not available if anchor as character is selected.

с

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между левия край на избрания обект и отправната точка, избрана в полето Спрямо. Тази настройка е достъпна само ако изберете „Отляво“ в полето Хоризонтално.

спрямо

Select the region or reference line for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Имайте предвид, че наборът от възможности зависи от настройките за закотвяне. Затова поради текущия избор на закотвяне може да не са показани всички изброени възможности.

tip

Полето за мостра показва резултата от избраните настройки за подравняване.


Обръщане на четните страници

Обръща текущите настройки за хоризонтално подравняване на четните страници.

tip

Можете да ползвате и настройките за обръщане на изображения, за да настроите оформлението на обектите в четните и нечетните страници.


Вертикално

Изберете настройката за вертикално подравняване на обекта. Изборът ви указва позицията на обекта относно областта или отправната линия, избрана в падащия списък спрямо.

tip

Полето за мостра показва резултата от избраните настройки за подравняване.


с

Въведете разстоянието от горния ръб на обекта до областта или отправната линия, избрана в списъка спрямо. Тази настройка е активна само когато са избрани долните комбинации от Вертикално и Закотвяне. За тези комбинации можете да задавате разстоянието от:

Вертикално

Закотвяне

Отгоре

Горния ръб на избраната област.
Положителни стойности местят обекта надолу, отрицателни – нагоре.

Към страница, Към абзац, Към знак или Към рамка

Отдолу

Избраната отправна линия.
Положителни стойности местят обекта нагоре, отрицателни – надолу.

Към знак или Като знак


спрямо

Изберете областта или отправната линия за вертикалното подравняване. Обектът може да бъде позициониран спрямо следните области или отправни линии:

Имайте предвид, че наборът от възможности зависи от настройките за закотвяне. Затова поради текущия избор на закотвяне може да не са показани всички изброени възможности.

note

Ако закотвите обекта за рамка с фиксирана височина, са достъпни само вариантите "Долу" и "Центрирано".


Съблюдаване границите на текста

Задържа избрания обект в границите на текста, към който е закотвен. Ако желаете обектът да може да бъде поставен на произволно място в документа, не отмятайте това поле.

По подразбиране полето Съблюдаване границите на текста се отмята при отваряне на документ, създаден с версия на Writer преди OpenOffice.org 2.0. Когато създавате документ или отваряте документ във формата на Microsoft Word (*.doc), полето не се отмята.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Зеленият правоъгълник представя избрания обект, а червеният - отправната точка на подравняването. Ако закотвите обекта като знак, отправният правоъгълник се заменя с червена линия.

Моля, подкрепете ни!