Поле

Това подменю изброява най-често използваните типове полета, които могат да бъдат вмъкнати в документа в текущата позиция на курсора. За да видите всички налични полета, изберете Още полета.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Поле.

От контекстното меню:

Open context menu - choose Edit Field (inserted fields)

От интерфейса с раздели:

Choose Insert - Fields.

Choose Reference - Field.

On the References menu of the References tab, choose Field.

От лентите с инструменти:

Icon Insert Field

Insert Field

От клавиатурата:

+ F2


Номер на страница

Вмъква номера на текущата страница като поле в позицията на курсора. По подразбиране то използва знаковия стил Номер на страница.

Брой на страниците

Вмъква като поле общия брой страници в документа.

Дата

Вмъква текущата дата като поле. Използва се подразбираният формат за дата и датата не се обновява автоматично.

Час

Вмъква текущия час като поле. Часът се взима директно от системните настройки на операционната система. Използва се фиксиран формат за час, който не може да бъде обновен чрез натискане на функционалния клавиш F9.

Заглавие

Вмъква като поле заглавието, зададено в свойствата на документа. В това поле се изписват данните, въведени в полето Заглавие, достъпно чрез Файл - Свойства - Описание.

Първи автор (поле)

Вмъква като поле името на лицето, създало документа. В полето се изписва името, въведено в - LibreOffice - Данни за потребител.

Тема

Вмъква като поле темата, зададена в свойствата на документа. В това поле се изписват данните, въведени в полето Тема, достъпно чрез Файл - Свойства - Описание.

Още полета

Вмъква поле на текущата позиция на курсора. В диалоговия прозорец са изброени всички налични полета.

Моля, подкрепете ни!