Вмъкване на таблица

Вмъква таблица в документа. Можете също така да щракнете върху стрелката, да плъзнете през желания брой редове и колони в таблицата и да щракнете в последната клетка.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Вмъкване на таблица.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Таблица - Още настройки.

Изберете Начало - Таблица - Още настройки.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на таблица

Вмъкване на таблица

От клавиатурата:

+ F12


LibreOffice може автоматично да форматира числата, въведени в клетка от таблица, например дати и часове. За да активирате тази възможност, изберете - LibreOffice Writer - Таблица и отметнете полето Разпознаване на числа в областта Въвеждане в таблици.

Показване на резултата от таблично изчисление в друга таблица

Име

Въведете име за таблицата.

Колони

Въведете желания брой на колоните в таблицата.

Редове

Въведете желания брой на редовете в таблицата.

Настройки

Задава настройките за таблицата.

Заглавие

Включва заглавен ред в таблицата.

Повтаряне заглавните редове на нова страница

Повтаря заглавието на таблицата в горния край на всяка следваща страница, ако таблицата се разполага в няколко страници.

Заглавни редове

Изберете броя на редовете, които искате да се използват за заглавката. Полето брояч допуска стойности до броя на вмъкваните редове минус едно.

Таблицата да не се разделя между страници

Предотвратява пренасянето на част от таблицата върху друга страница.

Списък на стиловете за таблици

Изберете предварително дефиниран стил за новата таблица.

Икона в лентата с инструменти Вмъкване

В лентата с инструменти „Вмъкване“ щракнете върху иконата Таблица, за да отворите диалога Вмъкване на таблица, с който можете да вмъкнете таблица в документа. Можете също да щракнете върху стрелката до бутона, да изберете с плъзгане броя колони и редове на вмъкваната таблица и после да щракнете в последната клетка.

Икона за вмъкване на таблица

Вмъкване на таблица

Моля, подкрепете ни!