Елементи (указател на таблиците)

Определя формата на елементите в указател на таблиците.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Указател на таблиците“)


Ниво

Изберете нивото, което искате да дефинирате

Указателят на таблиците има само едно ниво.

Структура и форматиране

Редът Структура определя как са изградени елементите в азбучния указател. За да промените вида на даден елемент, можете да въведете кодове или текст в празните полета на този ред. Може също да щракнете в празно поле или върху код и след това да натиснете бутон за код.

Текст за елемента (Е)

Вмъква текста на заглавието на главата.

Табулатор (T)

Вмъква табулатор. За да добавите запълващи точки към табулатора, изберете знак в полето Знак за запълване. За да промените позицията на табулатора, въведете стойност в полето Позиция на табулатора или отметнете полето Подравняване отдясно.

Номер на страница (#)

Вмъква номера на страницата на елемента.

Информация за главата

Вмъква информация за главата, като заглавие и номер. Изберете информацията, която искате да се показва, в полето Ред за главата.

Ред за главата

Изберете информацията за главата, която да бъде включена в записа за указател.

Изчисляване до ниво

Въведете максималното ниво на йерархията, до което да се показват обекти в създадения азбучен указател.

Знаков стил

Определя форматиращия стил за избраната част от реда Структура.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате избрания знаков стил.

Запълващ знак

Изберете знака за запълване, който искате да използвате.

Позиция на табулатора

Въведете разстоянието, което да остане между лявото бяло поле и позицията на табулатора.

Подравняване отдясно

Подравнява табулаторите спрямо дясното бяло поле на страницата.

Форматиране

Вижда се само когато е натиснат бутонът Е# в реда „Структура“. Отметнете, за да се показва номер на глава със или без разделител.

Изчисляване до ниво

Въведете максималното ниво на йерархията, до което да се показват обекти в създадения азбучен указател.

Позиция на табулатора спрямо отстъпа от абзацния стил

Разполага табулатора относително спрямо стойността „отстъп отляво“ от абзацния стил, който е избран в раздела Стилове. Иначе позицията на табулатора се задава относно лявото бяло поле на страницата.

Моля, подкрепете ни!