Елементи (таблица на фигурите)

Определя формата на елементите в таблица на фигурите.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Таблица на фигурите“)


Ниво

Изберете нивото, което искате да дефинирате

Таблицата на фигурите има само едно ниво.

Структура и форматиране

Редът Структура определя как са изградени елементите в азбучния указател. За да промените вида на даден елемент, можете да въведете кодове или текст в празните полета на този ред. Може също да щракнете в празно поле или върху код и след това да натиснете бутон за код.

Текст за елемента (Е)

Вмъква текста на избрания елемент.

Табулатор (T)

Вмъква табулатор. За да добавите запълващи точки към табулатора, изберете знак в полето Знак за запълване. За да промените позицията на табулатора, въведете стойност в полето Позиция на табулатора или отметнете полето Подравняване отдясно.

Номер на страница (#)

Вмъква номера на страницата на елемента.

Информация за заглавие (ИЗ)

Вмъква информация за заглавие, например номера или съдържанието му. Щракнете върху иконата ИЗ, за да изберете каква информация да се показва.

Хипервързка (НХ и КХ)

Създава хипервръзка за частта от елемента, която сте оградили с отварящ (НХ) и затварящ (КХ) етикет за хипервръзка. В реда Структура щракнете върху празното поле пред частта, за която желаете да създадете хипервръзка, и после натиснете този бутон. Щракнете в празното поле след частта, избрана за хипервръзката, после натиснете бутона отново. Всички хипервръзки трябва да са уникални.

Всички

Прилага текущите настройки върху всички нива, без да затваря диалоговия прозорец.

Знаков стил

Указва знаков стил за избраната икона в Структура.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате избрания знаков стил.

note

Следващите три настройки са налице, когато е избрана иконата Т.


Запълващ знак

Изберете знака за запълване, който искате да използвате.

Позиция на табулатора

Въведете разстоянието, което да остане между лявото бяло поле и позицията на табулатора.

Подравняване отдясно

Подравнява табулаторите спрямо дясното бяло поле на страницата.

note

Следващите две настройки са налице, когато е избрана иконата ИЗ.


Информация за заглавие

Изберете информацията за заглавието, която да бъде включена в елемента от указателя.

Показване до ниво

Въведете максималния брой нива от номера на заглавието, които да се показват. Например изберете „3“, за да се показват до три нива. Ако номерът на заглавието има по-малко от три нива, се показва целият номер.

Формат

Позиция на табулатора спрямо отстъпа от абзацния стил

Разполага табулатора относително спрямо стойността „отстъп отляво“ от абзацния стил, който е избран в раздела Стилове. Иначе позицията на табулатора се задава относно лявото бяло поле на страницата.

Моля, подкрепете ни!