Елементи (съдържание)

Задайте формата на елементите в съдържанието.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Съдържание“)


Ниво

Изберете нивото, което искате да дефинирате

Структура и форматиране

Редът Структура определя как са изградени елементите в азбучния указател. За да промените вида на даден елемент, можете да въведете кодове или текст в празните полета на този ред. Може също да щракнете в празно поле или върху код и след това да натиснете бутон за код.

Номер на глава (Е#)

Вмъква номера на главата. За да припишете номера на глави към заглавен стил, изберете Инструменти - Номерация на глави.

Текст за елемента (Е)

Вмъква текста на заглавието на главата.

Табулатор (T)

Вмъква табулатор. За да добавите запълващи точки към табулатора, изберете знак в полето Знак за запълване. За да промените позицията на табулатора, въведете стойност в полето Позиция на табулатора или отметнете полето Подравняване отдясно.

Номер на страница (#)

Вмъква номера на страницата на елемента.

Хипервързка (НХ и КХ)

Създава хипервръзка за частта от елемента, която сте оградили с отварящ (НХ) и затварящ (КХ) етикет за хипервръзка. В реда Структура щракнете върху празното поле пред частта, за която желаете да създадете хипервръзка, и после натиснете този бутон. Щракнете в празното поле след частта, избрана за хипервръзката, после натиснете бутона отново. Всички хипервръзки трябва да са уникални. Налично е само за съдържание.

Всички

Прилага текущите настройки върху всички нива, без да затваря диалоговия прозорец.

Знаков стил

Определя форматиращия стил за избраната част от реда Структура.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате избрания знаков стил.

Запълващ знак

Изберете знака за запълване, който искате да използвате.

Позиция на табулатора

Въведете разстоянието, което да остане между лявото бяло поле и позицията на табулатора.

Подравняване отдясно

Подравнява табулаторите спрямо дясното бяло поле на страницата.

Форматиране

Вижда се само когато е натиснат бутонът Е# в реда „Структура“. Отметнете, за да се показва номер на глава със или без разделител.

Изчисляване до ниво

Въведете максималното ниво на йерархията, до което да се показват обекти в създадения азбучен указател.

Позиция на табулатора спрямо отстъпа от абзацния стил

Разполага табулатора относително спрямо стойността „отстъп отляво“ от абзацния стил, който е избран в раздела Стилове. Иначе позицията на табулатора се задава относно лявото бяло поле на страницата.

Моля, подкрепете ни!