Указател

Следващите настройки са налице, когато изберете Азбучен указател за тип на указателя.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Азбучен указател“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател или съдържание

За

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Настройки

Комбиниране на еднаквите елементи

Замества еднакви елементи в указателя с единствен елемент, изброяващ страниците, на които се намира в документа. Например, елементите „Изглед 10, Изглед 43“ ще бъдат обединени като „Изглед 10, 43“.

Комбиниране на еднаквите елементи с f./ff.

Замества еднакви елементи в указателя, намиращи се на поредни страници, с единствен елемент с първия номер на страница и „f“ или „ff“. Например, елементите „Изглед 10, Изглед 11“ ще бъдат обединени като „Изглед 10f“, а „Изглед 10, Изглед 11, Изглед 12“ – като „Изглед 10ff“. Действителният текст зависи от настройките на локала, но може да бъде заменен чрез Сортиране - Език.

Комбиниране с -

Заменя еднакви елементи в указателя, намиращи се на поредни страници, с единствен елемент и диапазона от страници, на които се среща. Например, елементите „Изглед 10, Изглед 11, Изглед 12“ ще бъдат обединени като „Изглед 10-12“.

Зачитане на регистъра

Главните и малките букви в еднакви елементи от указател ще се смятат за различни. За азиатски езици се прилага специална обработка. Ако искате първото срещане на елемента в документа да определя регистъра на буквите, изберете Комбиниране на еднаквите елементи.

Икона Бележка

За да приложите сравняване на няколко нива за азиатски език, изберете Зачитане на регистъра. При сравняването на няколко нива първо се сравняват първичните форми на елементите, като регистърът и диакритичните знаци се пренебрегват. Ако формите са еднакви, се сравняват диакритичните им знаци. Ако формите отново са еднакви, се сравняват регистрите, ширините на знаците и разликите в японските кана.


Автоматични главни букви в елементите

Автоматично прави първата буква на елемента от указател главна.

Ключове като отделни елементи

Вмъква ключовете за указателя като отделни елементи в него. Ключовете се вмъкват като елементи от най-горно ниво, а присвоените им елементи – като вложени елементи с отстъп.

За да дефинирате ключ за указателя, отворете диалога Вмъкване на елемент от указател.

Файл за съгласуване

Автоматично отбелязва елементите на указателя с помощта на файл за съгласуване – списък с думите, които трябва да бъдат включени в указателя.

Файл

Избор, създаване или редактиране на файл за съгласуване.

Сортиране

Задава настройките за сортиране на елементите в указателя.

Език

Изберете езиковите правила, по които да се сортират елементите в указателя.

Тип на ключа

Изберете числово сортиране, когато желаете да сортирате числата по стойност, например 1, 2, 12. Изберете "букви и цифри", когато желаете да сортирате числата по кодовете на знаците, например 1, 12, 2.

Моля, подкрепете ни!