Специални етикети

Когато искате да запишете във формат HTML документ, съдържащ полета, LibreOffice автоматично преобразува полетата за дата, час и информация за документа в специални етикети на HTML. Съдържанието на полето се вмъква между отварящия и затварящ етикет на преобразуваното поле. Тези специални HTML етикети не съответстват на стандартни HTML етикети.

В документ на HTML полетата на LibreOffice Writer се обозначават с етикет <SDFIELD>. Типът, форматът и името на специалното поле се включват в отварящия HTML етикет. Форматът на етикета на полето се определя от HTML филтъра според типа на полето.

Полета за дата и час

За полета "Дата" и "Час" параметърът TYPE е равен на DATETIME. Форматът на датата или часа се определя от параметъра SDNUM, например DD:MM:YY за дата, или HH:MM:SS – за час.

За полета с фиксирана дата и час датата или часът се определя от параметъра SDVAL.

Примери за специални HTML етикети за дата и час, които се разпознават от LibreOffice като полета, са показани в следната таблица:

Полета

Етикет на LibreOffice

Фиксирана дата

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Променлива дата

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Фиксиран час

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Променлив час

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Полета с информация за документа

За полетата с информация за документа параметърът TYPE е равен на DOCINFO. Параметърът SUBTYPE показва конкретния тип на полето, например, за полето с информация за документа от тип "Създаден" SUBTYPE=CREATE. За полета с информация за документа, съдържащи дата или час, параметърът FORMAT е равен на DATE или TIME, а параметърът SDNUM показва използвания числов формат. Параметърът SDFIXED показва дали съдържанието на полета с информация за документа е фиксирано или не.

Съдържанието на фиксирано поле за дата или час е равно на параметъра SDVAL, в противен случай е равно на текста между HTML етикетите SDFIELD.

В следващата таблица са показани примери за специални HTML етикети за информация за документа, разпознавани от LibreOffice като полета:

Полета

Етикет на LibreOffice

Описание (с фиксирано съдържание)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Описание</SDFIELD>

Дата на създаване

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. тримесечие 98</SDFIELD>

Час на създаване (с фиксирано съдържние)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 сл.об.</SDFIELD>

Дата на промяна

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Пон. 23 фев, 98</SDFIELD>


Моля, подкрепете ни!