База от данни

Можете да вмъквате в документ полета от произволна база от данни, например полета от адреси.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - База от данни


Тип

Изброява наличните типове полета.

Тип на поле

Значение

Произволен запис

Вмъква съдържанието на полето от БД, указано в областта Номер на запис, като поле за циркулярни писма, ако е изпълнено въведеното от вас Условие. Взема предвид само записите, избрани с множествен избор в изгледа на източника на данни.

Това поле може да се използва за вмъкване на няколко записа в документа. Просто вмъкнете полето Произволен запис пред полетата на циркулярното писмо, които използват определен запис.

Име на БД

Вмъква името на таблицата, избрана в полето Избор на БД. Полето „Име на БД“ е глобално, т.е. ако вмъкнете различно име на база от данни в документа, съдържанията на всички вмъкнати преди това полета „Име на БД“ се обновяват.

Поле за циркулярни писма

Вмъква името на поле на БД като запазено място, така че да можете да създадете циркулярно писмо. Съдържанието на полето се вмъква автоматично, когато се отпечатва циркулярното писмо.

Следващ запис

Вмъква съдържанието на следващото поле от циркулярните писма в документа, ако е изпълнено зададеното от вас условие. Записите, които искате да бъдат включени, трябва да са избрани в изгледа на източника на данни.

Полето „Следващ запис“ може да се използва за вмъкване съдържанието на последователни записи между полетата за циркулярно писмо в документа.

Номер на запис

Вмъква номера на избрания запис от БД.


note

Следващите полета могат да бъдат вмъкнати само ако съответния тип поле е избран от списъка Тип .


Избoр на БД

Изберете таблицата или заявката от БД, към която искате да се отнася полето. Можете да включите в документ полета от няколко бази от данни или заявки.

Условие

За полета свързани с условие, въведете критерия тук.

Ако желаете, можете да зададете условие, което трябва да бъде изпълнено преди вмъкването на полета „Произволен запис“ и „Следващ запис“. По подразбиране условието е TRUE, т.е. ще бъде винаги истина, ако не промените текста на условието.

Номер на запис

Въведете номера на записа, който искате да вмъкнете, когато условието е изпълнено. Номерът на записа съответства на текущата селекция в изгледа към източника на данни. Например, ако сте избрали последните 5 записа в база от данни, съдържаща 10 записа, номерът на първия запис ще е 1, а не 6.

Икона Бележка

Ако цитирате полета в различна база от данни (или в различна таблица или заявка в същата БД), LibreOffice определя номера на записа относително спрямо текущата селекция.


Форматиране

Изберете формата на полето, което искате да вмъкнете. Тази възможност е налична само за полета с числа, булеви стойности, дати и часове.

От БД

Използва се форматът, определен в избраната БД.

Преглед

Отваря диалогов прозорец за отваряне на файл, където можете да изберете файл на БД (*.odb). Избраният файл се прибавя към списъка от избрани БД.

Потребителски

Прилага формата, който сте избрали от Списъка с потребителски формати.

Списък с потребителски формати

Изброява наличните потребителски формати.

Отпечатване на циркулярно писмо

Когато печатате документ, който съдържа полета от БД, диалогов прозорец ви пита дали искате да отпечатате циркулярно писмо. Ако отговорите с „Да“, се отваря диалоговият прозорец Циркулярни документи, където можете да посочите записите за отпечатване от БД.

Моля, подкрепете ни!