Променливи

Полетата за променливи позволяват динамична промяна на съдържанието на документа. Например, чрез променлива може да се нулира номерирането на страниците.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Променливи


Тип

Изброява наличните типове полета.

Тип

Описание

Задаване на променлива

Задава променлива и нейната стойност. Можете да промените стойността, като щракнете пред полето с променлива и изберете Редактиране - Полета.

Показване на променлива

Вмъква текущата стойност на променливата, която сте избрали в списъка Избор.

DDE поле

Вмъква в документа DDE връзка, която можете да обновявате произволно често чрез присвоеното име.

Вмъкване на формула

Вмъква фиксирано число или резултата от формула.

Входно поле

Вмъква нова стойност за променлива или потребителско поле.

Стойността на променлива във входно поле е валидна само от мястото на вмъкване на полето нататък. За да промените стойността на променливата по-нататък в документа, вмъкнете друго входно поле със същото име, но с различна стойност. Стойностите на потребителските полета обаче се променят глобално.

Променливите се показват в полето Избор. Когато щракнете върху бутона Вмъкване, се появява диалоговият прозорец Преглеждане на полетата, в който можете да въведете новата стойност или допълнителен текст като забележка.

Диапазон за номериране

Вмъква автоматично номериране за таблици, графики и рамки.

Задаване на променлива за страницата

Вмъква отправна точка в документа, след която се нулира броячът на страниците. Изберете „вкл.“, за да разрешите отправната точка, и „изкл.“, за да я забраните. Можете също да въведете отместване, за да стартирате брояча на страници с различна стойност.

Показване на променлива за страницата

Показва броя страници от отправната точка на „Задаване на променлива за страницата“ до това поле.

Потребителско поле

Вмъква потребителска глобална променлива. Чрез потребителско поле можете да дефинирате променлива за условен оператор. Когато промените потребителско поле, се обновяват всички срещания на променливата в документа.


Избор

Показва възможните полета за типа поле, избран от списъка Tип. За да вмъкнете поле, изберете го и натиснете бутона Вмъкване.

tip

За бързо вмъкване на поле от списъка Избор натиснете и задръжте и щракнете двукратно върху полето.


Форматиране

Ако полето показва дата, час или число, Формат се използва за персонализиране облика на датата, часа или числото. В прозореца „Формат“ са показани често използвани формати, а можете да щракнете върху „Допълнителни формати“, за да дефинирате потребителски формат.

Име

Въведете името на потребителското поле, което искате да създадете.Тази настройка е достъпна за полетата от типове „Задаване стойност на променлива“, „DDE поле“, „Числов диапазон“ и „Потребителско поле“.

warning

Потребителските полета са достъпни само в текущия документ.


Стойност

Въведете съдържанието, което искате да добавите в потребителското поле.

В списъка Формат укажете дали стойността да се вмъкне като текст, или като число.

note

Следващите полета могат да бъдат вмъкнати само ако съответния тип поле е избран от списъка Тип .


В документ на HTML са достъпни две допълнителни полета за полетата от тип „Задаване на променлива“: HTML_ON и HTML_OFF. Текстът, който въведете в полето Стойност, при записване на файла като документ на HTML се преобразува в отварящ (<Стойност>) или затварящ (</Стойност>) етикет на HTML, според избраната от вас настройка.

DDE инструкция

Общият синтаксис на DDE командите е: "<Сървър> <Тема> <Елемент>", където <сървър> е DDE името за приложението, съдържащо данните. <Тема> задава местоположението на елемента (обикновено е файлово име), а <елемент> представя самия обект.

Тази настройка е достъпна само ако е избран тип „DDE поле“.

Формула

Тази възможност е налична само ако е избрано поле от тип „Вмъкване на формула“.

Препратка

Въведете текста, който да бъде показан в полето. Ако вмъквате поле "запазено място", въведете текста, който ще се показва като помощна подсказка, когато показалецът на мишката е върху полето.

Отместване

Въведете стойност за отместване, която да се прибавя към полето за номер на страница, например "+1".

Тази настройка е достъпна само ако е избран тип „Задаване стойност на променлива за страницата“.

Невидимо

Скрива съдържанието на полето в документа. Полето се вмъква като тесен сив белег в документа. Тази възможност е налична само за полета от тип „Задаване на променлива“ и „Потребителско поле“.

С номер на заглавие

Използвайте тази настройка, ако искате да се покаже номер на заглавие преди поле от типа „числов диапазон“. Номерът идва от заглавието, предхождащо позицията на полето.

До ниво

При типичната употреба на заглавия в документа избраното число ще показва колко нива от номера на заглавието да се изобразяват (започвайки от ниво 1). Избраната стойност определя максималния брой показвани нива. Действителните нива може да са по-малко. Например ако номерът на непосредствено предхождащото заглавие е 2.6 и е избрано 4, ще се покаже само 2.6. Ако е избрано [Няма], не се показва номер на заглавие.

note

Избраният номер на заглавие за показване е на първото предишно заглавие, чието ниво в плана е равно на или по-малко от избраното ниво. Например, изберете „2“, за да бъде използван номерът на първото предишно заглавие с ниво в плана 1 или 2.


Разделител

Указва знака, който да се използва като разделител между номера на заглавието и номера на полето.

note

С номер на заглавие, До ниво и Разделител са достъпни само за поле от тип „Числов диапазон“.


Прилагане

Прибавя потребителското поле към списъка Избор.

Икона за прилагане

Прилагане

Изтриване

Премахва потребителското поле от списъка. Могат да се изтриват само неизползвани в текущия документ полета. За да премахнете поле, което се използва в текущия документ, първо изтрийте всичките му срещания в документа, а после го премахнете от списъка.

Икона

Изтриване

Моля, подкрепете ни!