Променливи

Полетата за променливи позволяват динамична промяна на съдържанието на документа. Например, чрез променлива може да се нулира номерирането на страниците.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Променливи


Икона Внимание

Потребителските полета са достъпни само в текущия документ.


Тип

Показва възможните типове на полета. За да прибавите поле към документа, изберете тип на поле, изберете поле от списъка Избор и натиснете Вмъкване. Налице са следните полета:

Тип

Описание

Задаване на променлива

Задава променлива и нейната стойност. Можете да промените стойността, като щракнете пред полето с променлива и изберете Редактиране - Полета.

Показване на променлива

Вмъква текущата стойност на променливата, която сте избрали в списъка Избор.

DDE поле

Вмъква в документа DDE връзка, която можете да обновявате произволно често чрез присвоеното име.

Вмъкване на формула

Вмъква фиксирано число или резултата от формула.

Входно поле

Вмъква нова стойност за променлива или потребителско поле.

Стойността на променлива във входно поле е валидна само от мястото на вмъкване на полето нататък. За да промените стойността на променливата по-нататък в документа, вмъкнете друго входно поле със същото име, но с различна стойност. Стойностите на потребителските полета обаче се променят глобално.

Променливите се показват в полето Избор. Когато щракнете върху бутона Вмъкване, се появява диалоговият прозорец Входно поле, в който можете да въведете новата стойност или допълнителен текст като забележка.

Диапазон за номериране

Вмъква автоматично номериране за таблици, графики и рамки.

Задаване на променлива за страницата

Вмъква отправна точка в документа, след която се нулира броячът на страниците. Изберете „вкл.“, за да разрешите отправната точка, и „изкл.“, за да я забраните. Можете също да въведете отместване, за да стартирате брояча на страници с различна стойност.

Показване на променлива за страницата

Показва броя страници от отправната точка на „Задаване на променлива за страницата“ до това поле.

Потребителско поле

Вмъква потребителска глобална променлива. Чрез потребителско поле можете да дефинирате променлива за условен оператор. Когато промените потребителско поле, се обновяват всички срещания на променливата в документа.


Икона Бележка

Следващите полета могат да бъдат вмъкнати само ако съответния тип поле е избран от списъка Тип .


Форматиране

Изберете формата, който искате да приложите върху избраното поле, или щракнете върху „Допълнителни формати“, за да зададете формат по избор.

За потребителско поле изберете формата, който искате да приложите, от списъка Формат, или щракнете върху „Допълнителни формати“, за да зададете формат по избор.

Име

Въведете името на потребителското поле, което искате да създадете. За да зададете цел, щракнете върху „Задаване на препратка“ от списъка Tип, въведете името в това поле и натиснете Вмъкване. За да посочите нова цел, щракнете върху името й в списъка Избор.

Стойност

Въведете стойността, която искате да добавите към потребителското поле.

В списъка Формат укажете дали стойността да се вмъкне като текст, или като число.

Избор

Показва възможните полета за типа поле, избран от списъка Tип. За да вмъкнете поле, изберете го и натиснете бутона Вмъкване.

Икона Съвет

За бързо вмъкване на поле от списъка натиснете и задръжте и щракнете двукратно върху полето.


В документ на HTML са достъпни две допълнителни полета за полетата от тип „Задаване на променлива“: HTML_ON и HTML_OFF. Текстът, който въведете в полето Стойност, при записване на файла като документ на HTML се преобразува в отварящ (<Стойност>) или затварящ (</Стойност>) етикет на HTML, според избраната от вас настройка.

Икона Съвет

Ако щракнете двукратно върху запис, задържайки клавиша Ctrl, или изберете желаната променлива и натиснете клавиша за интервал, тя ще бъде автоматично вмъкната в документа.


Формула

Тази възможност е налична само ако е избрано поле от тип „Вмъкване на формула“.

Препратка

Въведете текста, който да бъде показан в полето. Ако вмъквате поле "запазено място", въведете текста, който ще се показва като помощна подсказка, когато показалецът на мишката е върху полето.

Отместване

Въведете стойност за отместване, която да се прибавя към полето за номер на страница, например "+1".

Невидимо

Скрива съдържанието на полето в документа. Полето се вмъква като тесен сив белег в документа. Тази възможност е налична само за полета от тип „Задаване на променлива“ и „Потребителско поле“.

Номерация на глави

Задава настройките за нулиране на номерацията на глави.

Ниво

Изберете ниво на заглавие или глава, от което да се нулира номерирането в документа.

Разделител

Въведете знака, който искате да се използва като разделител между нивата на заглавията или главите.

Прилагане

Прибавя потребителското поле към списъка Избор.

Икона за прилагане

Прилагане

Изтриване

Премахва потребителското поле от списъка. Могат да се изтриват само неизползвани в текущия документ полета. За да премахнете поле, което се използва в текущия документ, първо изтрийте всичките му срещания в документа, а после го премахнете от списъка.

Икона

Изтриване

Моля, подкрепете ни!