Препратка

От тук се вмъкват препратки или полета с местоназначения за препратки в текущия документ. Препратките са полета местоназначения в същия документ или в поддокументи на главен документ.

Предимството да се въвеждат кръстосаните препратки като полета е в това, че не е необходимо да се нагласяват препратките ръчно всеки път, когато документът се промени. Просто обновете полетата с F9 и препратките в документа също ще се обновят.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Препратки.

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

Изберете Препратки - Кръстосана препратка.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на кръстосана препратка

Вмъкване на кръстосана препратка

От клавиатурата:

+ F2


Вмъкване на препратки

Тип

Показва възможните типове на полета. За да прибавите поле към документа, изберете тип на поле, изберете поле от списъка Избор и натиснете Вмъкване. Налице са следните полета:

Тип

Значение

Задаване на препратка

Задава цел за поле с препратка. В Име въведете името за препратката. Когато вмъквате препратката, това име ще присъства като идентификатор в списъка Избор.

В документи във формат HTML полета за препратка, въведени по този начин, ще бъдат игнорирани. За цел в документ на HTML използвайте Вмъкване на показалец.

Вмъкване на препратка

Вмъква препратка към друга позиция в документа. Съответната позиция в текста трябва да е предварително дефинирана със „Задаване на препратка“. Иначе не е възможно да се вмъкне препратка чрез избиране името на полето от списъка Избор.

В съставни документи са възможни и препратки от един поддокумент към друг. Забележете че тогава името за препратката няма да се появява в полето „Избор“ и трябва да се въведе ръчно.

В документи във формат HTML полета за препратка, въведени по този начин, ще бъдат игнорирани. За поле с препратка в документ на HTML трябва да се вмъкне хипервръзка.

Заглавия

Полето „Избор“ показва списък на всички заглавия по реда на срещането им в документа.

Номерирани абзаци

Полето „Избор“ показва списък на всички подредени абзаци по реда на срещането им в документа. Списъкът включва:

  • абзаци със стил на абзац, на който е присвоена схема за номериране в диалога „Инструменти“ > „Номерация на заглавия“

  • абзаци от подредени списъци, форматирани с лентата с инструменти „Форматиране“ или диалога „Водачи и номерация“

  • абзаци, форматирани със стил за номериран списък

  • абзаци, форматирани със стил на абзац с приложен стил за номериран списък в раздела „План и списък“.

Показалци

След вмъкване на показалец в документа от Вмъкване - Показалец става достъпен елементът за показалци в раздела Обръщения. Показалците се използват за отбелязване на откъси от текста на документ. В текстов документ можете например да използвате показалци, за да прескачате от един пасаж към друг.

В документ на HTML тези показалци се превръщат в котви <A name>, които определят например целта на хипервръзките.

Бележки под линия

Ако документът съдържа бележка под линия, можете да изберете елемента „Бележки под линия“. Препратката към бележка под линия връща номера й.

(Вмъкнати обекти с надписи)

Можете да задавате обръщения към обекти, върху които са приложени надписи. Например, вмъкнете картина, щракнете с десния бутон върху нея и изберете Надпис. Обектът ще се покаже като номерирана илюстрация в списъка.


tip

Препратките са полета. За да изтриете препратка, изтрийте полето. Ако сте задали дълъг текст като препратка и не желаете да го загубите, изберете текста и го копирайте в клипборда. След това можете да го вмъкнете на същата позиция като „неформатиран текст“ с командата Редактиране - Специално поставяне. Така ще запазите текста, а препратката ще бъде изтрита.


Избор

Показва възможните полета за типа поле, избран от списъка Tип. За да вмъкнете поле, изберете формат от списъка „Препращане чрез“ и натиснете бутона Вмъкване.

tip

За бързо вмъкване на поле от списъка натиснете и задръжте и щракнете двукратно върху полето.


Препращане чрез

Определя формата, който да се използва за избраното поле за препратка. Възможни са следните формати:

Форматиране

Значение

Номер на страница (без стил)

Вмъква номера на страницата, съдържаща целта на препратката.

Глава

Вмъква номера на заглавие или номера от списък на целта на препратката.

Текст, сочен от препратката

Вмъква пълния текст на целта на препратката. За бележки под линия и в края се вмъква номерът. За надписи се вмъква целият надпис (категория, номер и текст).

„По-горе“/„По-долу“

Вмъква „по-горе“ или „по-долу“ според това къде се намира целта на препратката спрямо полето със самата препратка.

Номер на страница (със стил)

Вмъква номера на страницата, съдържаща целта на препратката, като запазва формата, зададен в стила на страницата.

Номер

Вмъква номера на заглавието или номерирания абзац, включително по-външните нива в зависимост от контекста. Вижте бележката под тази таблица за повече информация.

Номер (без контекст)

Вмъква само номера на главата или на номериран абзац.

Номер (пълен контекст)

Вмъква номера на заглавието или номерирания абзац заедно с всички по-външни нива.

Категория и номер

Вмъква категорията и номера на надписа (или името и стойността на променлива за числов диапазон). Ако има текст между категорията и номера (или името и стойността на променлива), той също се вмъква.

Тази настройка е налична за всички променливи за числов диапазон, включително номерата на надписи.

Текст на надписа

Вмъква целия текст, който следва категорията и номера на надписа, до края на абзаца.

Тази настройка е налична за всички променливи за числов диапазон, включително номерата на надписи.

Номер

Вмъква номера на надписа (или стойността от числовия диапазон).

Тази настройка е налична за всички променливи за числов диапазон, включително номерата на надписи.


note

За форматите „Глава“, „Номер“, „Номер (без контекст)“ и „Номер (пълен контекст)“ броят показани поднива за избрания формат зависи от настройката Видими поднива за съответните нива от плана в Инструменти - Номерация на заглавия.


Име

Въведете името на потребителското поле, което искате да създадете. За да зададете цел, щракнете върху „Задаване на препратка“ от списъка Tип, въведете името в това поле и натиснете Вмъкване. За да посочите нова цел, щракнете върху името ѝ в списъка Избор.

В съставен документ цели, които са в други поддокументи, не се показват в списъка Избор. Ако искате да вмъкнете препратка към такава цел, трябва да въведете пътя и името в полето Име.

Стойност

Въведете съдържанието, което искате да добавите в потребителското поле.

Ако изберете текст в документа и след това вмъкнете препратка, избраният текст става съдържание на вмъкнатото поле.

Моля, подкрепете ни!