Препратка

От тук се вмъкват препратки или полета с местоназначения за препратки в текущия документ. Препратките са полета местоназначения в същия документ или в поддокументи на главен документ.

Предимството да се въвеждат кръстосаните препратки като полета е в това, че не е необходимо да се нагласяват препратките ръчно всеки път, когато документът се промени. Просто обновете полетата с F9 и препратките в документа също ще се обновят.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Препратки

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка


Вмъкване на препратки

Тип

Показва възможните типове на полета. За да прибавите поле към документа, изберете тип на поле, изберете поле от списъка Избор и натиснете Вмъкване. Налице са следните полета:

Тип

Значение

Задаване на препратка

Задава цел за поле с препратка. В Име въведете името за препратката. Когато вмъквате препратката, това име ще присъства като идентификатор в списъка Избор.

В документи във формат HTML полета за препратка, въведени по този начин, ще бъдат игнорирани. За цел в документ на HTML използвайте Вмъкване на показалец.

Вмъкване на препратка

Вмъква препратка към друга позиция в документа. Съответната позиция в текста трябва да е предварително дефинирана със „Задаване на препратка“. Иначе не е възможно да се вмъкне препратка чрез избиране името на полето от списъка Избор.

В съставни документи са възможни и препратки от един поддокумент към друг. Забележете че тогава името за препратката няма да се появява в полето „Избор“ и трябва да се въведе ръчно.

В документи във формат HTML полета за препратка, въведени по този начин, ще бъдат игнорирани. За поле с препратка в документ на HTML трябва да се вмъкне хипервръзка.

Заглавия

Полето „Избор“ показва списък на всички заглавия по реда на срещането им в документа.

Номерирани абзаци

Полето „Избор“ показва списък на всички подредени абзаци по реда на срещането им в документа. Списъкът включва:

  • абзаци със стил на абзац, на който е присвоена схема за номериране в диалога „Инструменти“ > „Номерация на глави“

  • абзаци от подредени списъци, форматирани с лентата с инструменти „Форматиране“ или диалога „Водачи и номерация“

  • абзаци, форматирани със стил за номериран списък

  • абзаци, форматирани със стил на абзац с приложен стил за номериран списък в раздела „План и списък“.

Показалци

След вмъкване на показалец в документа от Вмъкване - Показалец става достъпен елементът за показалци в раздела Обръщения. Показалците се използват за отбелязване на откъси от текста на документ. В текстов документ можете да използвате показалци например за да прескачате от един пасаж към друг.

В документ на HTML тези показалци се превръщат в котви , които определят например целта на хипервръзките.

Бележки под линия

Ако документът съдържа бележка под линия, можете да изберете елемента „Бележки под линия“. Препратката към бележка под линия връща номера й.

(Вмъкнати обекти с надписи)

Можете да задавате обръщения към обекти, върху които са приложени надписи. Например, вмъкнете картина, щракнете с десния бутон върху нея и изберете Надпис. Обектът ще се покаже като номерирана илюстрация в списъка.


tip

Препратките са полета. За да изтриете препратка, изтрийте полето. Ако сте задали дълъг текст като препратка и не желаете да го загубите, изберете текста и го копирайте в клипборда. След това можете да го вмъкнете на същата позиция като „неформатиран текст“ с командата Редактиране - Специално поставяне. Така ще запазите текста, а препратката ще бъде изтрита.


Избор

Показва възможните полета за типа поле, избран от списъка Tип. За да вмъкнете поле, изберете формат от списъка „Препращане чрез“ и натиснете бутона Вмъкване.

tip

За бързо вмъкване на поле от списъка натиснете и задръжте и щракнете двукратно върху полето.


В списъка Препращане чрез изберете желания формат.

Препращане чрез

Определя формата, който да се използва за избраното поле за препратка. Възможни са следните формати:

Форматиране

Значение

Номер на страница (без стил)

Вмъква номера на страницата, съдържаща целта на препратката.

Текст, сочен от препратката

Вмъква целия текст на целта на препратката. За бележки под линия и в края на текста се вмъква номерът на бележката.

„По-горе“/„По-долу“

Вмъква „по-горе“ или „по-долу“ според това къде се намира целта на препратката спрямо полето със самата препратка.

Номер на страница (със стил)

Вмъква номера на страницата, съдържаща целта на препратката, като запазва формата, зададен в стила на страницата.

Номер

Вмъква номера на заглавието или номерирания абзац, включително по-външните нива в зависимост от контекста. Вижте бележката под тази таблица за повече информация.

Номер (без контекст)

Вмъква само номера на главата или на номериран абзац.

Номер (пълен контекст)

Вмъква номера на заглавието или номерирания абзац заедно с всички по-външни нива.

Глава

Вмъква номера на главата, съдържаща целта на препратката.

Категория и номер

Вмъква категорията (типа на надписа) и номера от целта на препратката. Тази настройка е възможна само когато целта на препратката е обект с надпис.

Текст на надписа

Вмъква надписа от целта на препратката. Тази настройка е възможна само когато целта на препратката е обект с надпис.

Номерация

Вмъква номера на надписа от целта на препратката. Тази настройка е възможна само когато целта на препратката е обект с надпис.


note

Форматът „Номер“ вмъква номера на заглавието или номерирания абзац. По-външните нива се включват в зависимост от контекста, ако е необходимо.


note

Например, когато сте в глава 1, подглава 2, раздел 5, номерът може да бъде 1.2.5. Когато вмъкнете препратка към текст от предишния раздел, „1.2.4“ и приложите формата „Номер“, препратката ще се изпише като „4“. Ако в този пример номерацията е настроена да показва повече поднива, същата препратка ще се изобрази като „2.4“ или „1.2.4“ в зависимост от настройката. Ако използвате формата „Номер (пълен контекст)“, винаги ще се изписва „1.2.4“, независимо как е форматиран номерираният абзац.


Име

Въведете името на потребителското поле, което искате да създадете. За да зададете цел, щракнете върху „Задаване на препратка“ от списъка Tип, въведете името в това поле и натиснете Вмъкване. За да посочите нова цел, щракнете върху името ѝ в списъка Избор.

В съставен документ цели, които са в други поддокументи, не се показват в списъка Избор. Ако искате да вмъкнете препратка към такава цел, трябва да въведете пътя и името в полето Име.

Стойност

Въведете съдържанието, което искате да добавите в потребителското поле.

Ако изберете текст в документа и след това вмъкнете препратка, избраният текст става съдържание на вмъкнатото поле.

Моля, подкрепете ни!