Документ

Полетата се ползват за вмъкване на информация за текущия документ, например файлово име, шаблон, статистики, потребителски данни, дата и час.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Документ


Икона Бележка

За експортиране и импортиране на полета за дата и час в документи във формат HTML се използва специални LibreOffice формати.


Тип

Показва възможните типове на полета. За да прибавите поле към документа, изберете тип на поле, изберете поле от списъка Избор и натиснете Вмъкване. Налице са следните полета:

Тип

Значение

Автор

Вмъква името на текущия потребител.

Глава

Вмъква номера на главата и/или името на главата.

Дата

Вмъква текущата дата. Датата може да се вмъкне като фиксирано поле – Дата (фиксирана) – тогава тя няма да се променя, или като динамично поле – Дата - тогава се обновява автоматично. За ръчно обновяване на полето Дата натиснете F9.

Име на файл

Вмъква името на файл и/или пътя до файла за текущия документ, както и името на файла без разширение.

Страница

Вмъква номера на текущата, предишната или следващата страница.

Подател

Вмъква полета, съдържащи потребителски данни. Ако искате да промените показваните данни, изберете - LibreOffice - Данни за потребител.

Статистика

Вмъква като поле статистика за документа, например брой страници и думи. За да видите статистиката за документа, изберете Файл - Свойства и отворете раздела Статистика.

Шаблони

Вмъква файловото име, пътя или името без разширението на текущия шаблон. Можете да вмъквате и имената на форматите „Категория“ и „Стил“, използвани в текущия шаблон.

Час

Вмъква текущия час. Часът може да бъде вмъкнат като фиксирано поле – Час (фиксиран) – тогава той не се променя, или като динамично поле – Час – тогава се обновява автоматично. За ръчно обновяване на полето Час натиснете F9.


Икона Бележка

Следващите полета могат да бъдат вмъкнати само ако съответния тип поле е избран от списъка Тип .


Избор

Показва възможните полета за типа поле избран от списъка Tип . За да вмъкнете поле, изберете го и натиснете бутона Вмъкване.

Икона Съвет

За бързо вмъкване на поле от списъка натиснете и задръжте и щракнете двукратно върху полето.


Полета

Функции

Предишна страница

Вмъква номера на предишната страница от документа.

Следваща страница

Вмъква номера на следващата страница от документа.

Номер на страница

Вмъква текущия номер на страница.


Във Формат изберете желания формат за номериране.

Ако желаете, можете да въведете Отместване за показвания номер на страница. Когато стойността в Отместване е 1, в полето ще се покаже номер с 1 по-голям от текущата страница, но само ако страница с такъв номер съществува. За последната страница от документа това поле ще е празно.

Отместване

Въведете стойност за отместване, която да се прибавя към полето за номер на страница, например "+1".

Икона Съвет

Ако искате да промените действителния номер на страница, а не показвания номер, не използвайте стойността Отместване. За да промените номера на страницата, прочете ръководството Номера на страници


Форматиране

Изберете формата, който искате да приложите върху избраното поле, или щракнете върху „Допълнителни формати“, за да зададете формат по избор.

Когато изберете „Допълнителни формати“, се отваря диалоговият прозорец Числов формат, където можете да дефинирате формат по избор.

Ако изберете "Номер на глава без разделител" за полето за глава, няма да се показват разделителите за номер на глава, зададени в Инструменти - Номерация на глави.

Ако изберете „номер на глава“ като формат за поле от тип препратка, в полето ще се показва само номерът на главата, съдържаща сочения от препратката обект. Ако стилът на абзац за заглавието на главата не е номериран, полето ще остане празно.

Следващите числови формати са за абзаци, форматирани като номерирани списъци или списъци с водачи:

Категория и номер

Форматът съдържа всичко от началото на абзаца до позицията точно след числовото поле

Текст на надписа

Форматът съдържа текста, следващ числовото поле до края на абзаца

Номер

Форматът съдържа само номера на обръщението


Фиксирано съдържание

Вмъква полето като статично съдържание, т.е. обновяването му е невъзможно.

Ниво

Определи ниво на заглавието за главата което да бъде включено в избраното поле.

Отместване в дни/минути

Въведете отместването, което искате да приложите върху поле за дата или час.

Стойност

Въведете стойността, която искате да добавите към потребителското поле.

Моля, подкрепете ни!