Раздел

Задава свойствата на селекцията.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Раздел или изберете Форматиране - Раздели


Нов раздел

Въведете името на новия раздел. По подразбиране LibreOffice автоматично присвоява на новите раздели името "Раздел X", където X е пореден номер.

Връзка

Връзка

Вмъква съдържанието на друг документ или раздел от друг документ в текущия раздел.

DDE

Създава DDE връзка. Отметнете това поле и въведете DDE командата, която искате да използвате. Настройките за DDE са достъпни само ако е отметнато полето Връзка.

Общият синтаксис на DDE командите е: "<Сървър> <Тема> <Елемент>", където <сървър> е DDE името за приложението, съдържащо данните. <Тема> задава местоположението на елемента (обикновено е файлово име), а <елемент> представя самия обект.

Например, за вмъкнете раздел с име „Раздел1“ от текстов документ на LibreOffice с име abc.odt като DDE връзка, използвайте командата: „soffice x:\abc.odt Раздел1“. За да вмъкнете съдържанието на първата клетка от таблица на Microsoft Excel с име „abc.xls“, използвайте командата: „excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1“. Можете също да копирате елементите, които искате да вмъкнете като DDE връзки, и да използвате Редактиране - Специално поставяне. След това можете да видите DDE командите за връзка, като изберете съдържанието и използвате Редактиране - Полета.

Файлово име

Въведете пътя и името на файла, който искате да вмъкнете, или натиснете бутона Преглед, за да намерите файла.

Преглед

Намерете файла, който искате да бъде вмъкнат като връзка, и натиснете Вмъкване.

Раздел

Изберете раздела от файла, който искате да вмъкнете като връзка.

Когато се отваря документ, съдържащ свързани раздели, ще бъдете попитани дали да се обновят връзките.

Защита от промени

Защитаване

Предотвратява редактирането на вмъкнатия раздел.

С парола

Защитава избрания раздел с парола. Паролата трябва да е дълга поне 5 знака.

Парола

Отваря диалогов прозорец, в който можете да смените текущата парола.

Скрит

Скрит

Скрива и предпазва избрания раздел от отпечатване. Компонентите на скритите раздели се показват сиви в Навигатора. Когато поставите показалеца на мишката върху скрит компонент в Навигатора, се показва подсказващ текст "скрит".

Икона Бележка

Не можете да скриете раздел, ако той е единственото съдържание на страницата, на горния или долен колонтитул, бележката под линия, рамка, или клетка от таблица.


С условие

Въведете условие, при което да се скрива разделът. Условието е логически израз, например "ОБРЪЩЕНИЕ EQ г-н". Например, ако използвате функцията циркулярни писма и зададете поле от БД с име "Обръщение", което съдържа "г-н", "г-жа" или "госпожи и господа", можете да укажете раздел, който да се отпечатва само при обръщение "г-н".

Друг пример е да създадете поле с променлива "x" и да й присвоите стойност 1. После задайте условие за скриване на раздел, базирано на тази променлива, например: "x eq 1". Ако желаете разделът да се покаже, задайте на променливата "x" стойност "0".

Свойства

Тази област от диалоговия прозорец се показва, когато документът е с формат XForms.

Може да се редактира в документ само за четене

Изберете дали е разрешено да се редактира съдържанието на раздела, когато документът е отворен в режим само за четене.

Моля, подкрепете ни!