Автотекст

Създава, редактира или вмъква Автотекст. Можете да запазвате форматиран текст, текст с графики, таблици и полета като автотекст. За да вмъкнете бързо автотекст, наберете съкращението на автотекста и натиснете F3.

tip

Освен това можете да щракнете върху стрелката до иконата Автотекст от лентата с инструменти Вмъкване и да изберете автотекста, който искате да вмъкнете.


За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Автотекст

От интерфейса с раздели:

Choose Insert - AutoText.

On the Insert menu of the Insert tab, choose AutoText.

От лентите с инструменти:

Icon AutoText

Автотекст

От клавиатурата:

+ F3


Работа с автотекст

Автотекст

Диалоговият прозорец Автотекст съдържа категориите и записите за автоматично въвеждане на текст.

Показване остатъка от името като предложение при въвеждане

Показва предложение за завършване на дума като съвет на помощта, след като въведете първите три букви от дума, която съвпада със запис на функцията „Автотекст“. За да приемете предложението, натиснете Enter. Ако повече от един запис за автотекст съвпада с буквите, които сте въвели, натиснете +Tab, за да преминете към следващото предложение. Например, за да вмъкнете фиктивния текст „Lorem Ipsum...“, въведете „Lor“ и натиснете Enter.

За да се върнете към предишно предложение, натиснете +Shift+Tab.

Име

Показва името на текущия запис в автотекста. Ако сте избрали текст от документа, въведете име за нов запис в автотекста и натиснете бутона Автотекст и изберете Нов.

Пряк път

Показва прекия път на избрания запис от автотекста. Ако създавате нов запис в автотекста, въведете прекия пък който ще се използва за този запис.

Списък

Показва категориите на автотекста. За да видите записите в дадена категория, щракнете двойно върху нея или натиснете знака плюс (+) пред категорията. За вмъкване на запис от автотекста в текущия документ, изберете записа от списъка, и натиснете бутона Вмъкване.

tip

Можете да влачите и пускате записи от една категория на автотекста в друга.


Вмъкване

Вмъква избран автотекст в текущия документ.

note

Ако вмъквате неформатиран запис от автотекста в абзац, записът се форматира съгласно текущия стил на абзаца.


Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Автотекст

Щракнете, за да се покажат допълнителните команди за автотекста, например, създаване на нов запис от избран текст в текущия документ.

Нов

Създава нов запис в автотекста от избран от вас текст в текущия документ. Записът се прибавя към текущата категория. За да видите тази команда, трябва да сте въвели име на записа.

Нов (само текст)

Създава нов запис в автотекста само от текста, който сте избрали от текущия документ. Графики, таблици и други обекти не се включват. За да видите тази команда, трябва да сте въвели име на записа.

Копиране

Копира избрания автотекст към клипборда.

Замяна

Заменя съдържанието на избрания запис в автотекста с избрания от вас текст от текущия документ.

Преименуване

Отваря диалоговия прозорец Преименуване на автотекст, където можете да промените името на избрания запис.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Редактиране

Отваря избрания запис от автотекста за редактиране в отделен документ. Нанесете необходимите промени и изберете Файл - Записване на автотекст, а след това – Файл - Затваряне.

Макрос

Отваря диалоговия прозорец Присвояване на макрос, където може да се прикачи макрос към избрания запис от автотекста.

Може също да се използва макросите които са свързани с някои от съществуващите записи от автотекста при създаването на нови записи. Записите от автотекста трябва да бъдат създадени в режим "само текст". Например, ако вмъквате низа <field:company> в запис на автотекста и LibreOffice заменя този низ със съдържанието на съответното поле от БД.

Импортиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете документ или шаблон на Word 97/2000/XP, съдържащ записите за автотекст, които искате да импортирате.

Категории

Добавяне, преименуване или изтриване на категории от автотекста.

Редактиране на категории

Добавяне, преименуване или изтриване на категории от автотекста.

Категория

Показва името на избраната категория от автотекста. За да смените името на категорията, въведете новото име и натиснете Преименуване. За да създадете нова категория, въведете име и натиснете Нов.

Път

Показва текущия път до директорията с файловете на избраната категория от автотекста. Ако създавате нова категория, изберете къде искате да запишете файловете й.

Нов

Създава нова категория в автотекста като използва въведеното име в полето Име.

Преименуване

Променя името на избраната категория от автотекста на въведеното от вас в полето Име.

Списък за избор

Описва съществуващите категории от автотекста и съответните им пътища.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Път

Отваря диалоговия прозорец Редактиране на пътища, където можете да изберете директория за съхраняване на автотекста.

За да прибавите нов път към директория на автотекст, натиснете бутона Път от диалоговия прозорец Автотекст.

Записване на относителни връзки спрямо

Използвайте тази област, за да зададете начина по който LibreOffice вмъква препратките към директорията за автотекст.

Файлова система

Връзките към директориите на автотекста са относителни.

Интернет

Връзките към файлове от Интернет са относителни.

Моля, подкрепете ни!