Навигатор

Показва или скрива прозореца „Навигатор“, с който можете бързо да прескачате между различни места в документа.

Чрез „Навигатора“ можете да вмъквате елементи от текущия документ в друг отворен документ и да организирате главни документи.

За да редактирате елемент в „Навигатора“, щракнете с десния бутон върху елемента, след което изберете команда от контекстното меню.

Можете да закачите навигатора на ръба на работната площ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Навигатор.

От лентите с инструменти:

Икона за превключване на навигатора

Навигатор - вкл./изкл.

От клавиатурата:

F5


За да преместите „Навигатора“, плъзнете заглавната му лента.

За да закачите „Навигатора“, плъзнете заглавната му лента към левия, десния или долния ръб на работното пространство. За да откачите „Навигатора“, задръжте клавиша и щракнете двукратно върху някоя сива област в прозореца му.

Щракнете върху иконата за разгъване (+) до категория в „Навигатора“, за да видите елементите в нея. Щракнете върху разгъната категория, за да я свиете.

За да видите броя елементи в категория, задръжте курсора на мишката върху категорията в „Навигатора“.

За да прескочите към елемент в документа, щракнете двукратно върху елемента в „Навигатора“.

За да отидете на предишен или следващ елемент в документ, използвайте полето Навигация по, за да изберете категорията на елемента, после щракайте върху стрелките нагоре или надолу.

Навигаторът показва съответствието между елемента на текущата позиция на курсора в документа и изгледа за навигация според различни категории: „Заглавия“, „Таблици“, „Хипервръзки“ и други. Елементът се показва и осветява в изгледа за съдържание на „Навигатора“. Ако елементът се намира в свит слой, необходимите слоеве над него автоматично се разгъват и остават разгънати впоследствие.

Елементите на документа се открояват с негативни цветове върху показаната страница, когато с мишката бъде посочено името им в „Навигатора“. Така се привлича внимание към посочения в „Навигатора“ елемент.

Навигация по

В падащия списък изберете кой вид елементи да бъдат обхождани с бутоните „Предишен“ и „Следващ“.

Предишен

Преминава към предишния елемент в документа. За да укажете типа на елемента цел, щракнете в списъка Навигация по, после щракнете върху категория елементи, например „Изображения“.

Икона за предишен обект

Предишен елемент

Напред

Преминава към следващия елемент в документа. За да укажете типа на елемента цел, щракнете в списъка Навигация по, после щракнете върху категория елементи, например „Изображения“.

Икона за следващ обект

Следващ елемент

Номер на страница

Въведете номера на страницата, към която искате да преминете, и натиснете Enter. Използвайте бутоните на брояча за навигация.

Изглед за навигация в съдържанието

Превключва между показване на всички категории в Навигатора и показване само на избраната категория.

Икона за превключване изгледа за навигация в съдържанието

Превключване на изгледа за навигация в съдържанието

Контекстните менюта съдържат подбрани команди измежду показаните в тази страница от помощта. Командите в контекстното меню се сменят според избраната категория или обект.

note

Скритите раздели в документа се показват със сиво в Навигатора, а когато показалецът на мишката е върху тях, се показва текстът "скрит". Същото важи и за съдържанието на горен и долен колонтитул от стилове за страници, които не се ползват в документа, и за скрито съдържание в таблици, рамки, графики, OLE обекти и указатели.


Изглед на главен документ

Превключва между изглед Главен документ и нормален изглед, когато е отворен главен документ.

Икона за превключване изгледа на главен документ

Изглед на главен документ

Горен колонтитул

Премества курсора от текстовата област на документа в горния колонтитул или обратно.

Икона за горен колонтитул

Горен колонтитул

Долен колонтитул

Премества курсора от текстовата област на документа в долния колонтитул или обратно.

Икона за долен колонтитул

Долен колонтитул

Котва <-> Текст

Служи за преминаване между текста и котвата на бележка под линия.

Икона „Котва <-> Текст“

Котва <-> Текст

Задаване на напомняне

Щракнете тук, за да зададете напомняне за текущата позиция на курсора. Може да се зададат до пет напомняния. За да се прехвърлите към напомняне, щракнете върху иконата Навигация, в прозореца „Навигация“ щракнете върху иконата „Напомняне“ и натиснете бутона „Предишно“ или „Следващо“.

Икона за задаване на напомняне

Задаване на напомняне

note

Напомнянията се обхождат в реда, в който са зададени. Те не се записват, когато се затваря документ.


Показване до ниво от плана

Щракнете върху иконата в горния край на „Навигатора“ или щракнете с десния бутон върху заглавие в прозореца „Навигатор“, после изберете колко нива на заглавия да се показват в областта Заглавия.

Например изберете 1, за да се показват само заглавията с ниво от плана 1. Изберете 3, за да се показват заглавията с ниво, не по-голямо от 3; изберете 10, за да се показват всички заглавия.

Икона за показване на заглавията до дадено ниво в плана

Показване до ниво от плана

Списъчно поле

Скрива или показва списъка в Навигатора.

Икона за превключване на списъчното поле

Списъчно поле - вкл./изкл.

Повишаване на ниво от плана

Повишава с единица нивото от плана на избраното заглавие и неговите подзаглавия. За да повишите нивото само на заглавието, без подзаглавията, задръжте и щракнете върху иконата.

Икона за повишаване на ниво от плана

Повишаване на ниво от плана

Понижаване на ниво от плана

Понижава с единица нивото от плана на избраното заглавие и подзаглавията му. За да се понижи нивото само на заглавието без подзаглавията му, задръжте и щракнете върху иконата.

Икона за понижаване на ниво от плана

Понижаване на ниво от плана

Преместване на заглавие нагоре

Премества избраното заглавие и текста под него с една позиция нагоре в „Навигатора“ и в документа. За да преместите само избраното заглавие без текста му, задръжте и щракнете върху тази икона.

Икона за преместване на заглавие нагоре

Преместване на заглавие нагоре

Преместване на заглавие надолу

Премества избраното заглавие и текста под него с една позиция надолу в „Навигатора“ и в документа. За да преместите само избраното заглавие без текста му, задръжте и щракнете върху тази икона.

Икона за преместване на заглавие надолу

Преместване на заглавие надолу

tip

За да пренареждате бързо заглавия и свързания с тях текст, изберете категорията „Заглавия“ от списъка и щракнете върху иконата Изглед на съдържанието. Сега можете да пренареждате съдържание с плъзгане и пускане.


Режим при плъзгане

Задава настройките за вмъкване на елементи от „Навигатора“ в документа с плъзгане и пускане, например като хипервръзка. Щракнете върху тази икона и изберете желаната настройка.

Икона за режим при плъзгане

Режим при плъзгане

Вмъкване като хипервръзка

Създава хипервръзка, когато плъзнете и пуснете елемент в текущия документ. Щракнете върху хипервръзката в документа, за да се прехвърлите към елемента, към който сочи тя.

Вмъкване като връзка

Вмъква връзка към избрания елемент, когато го пуснете в текущия документ. Текстът се вмъква като защитен раздел. Съдържанието на връзката се обновява автоматично, когато източникът се промени. За да обновите ръчно връзките в документа, изберете Инструменти - Обновяване - Връзки. Не можете да създаватте връзки за графики, OLE обекти, препратки и указатели.

Вмъкване като копие

Вмъква копие на избрания елемент на мястото, където го плъзнете и пуснете в текущия документ. Не могат да се плъзгат и пускат копия на графики, OLE обекти, препратки и указатели.

Отворени документи

Показва списък с имената на всички отворени текстови документи. За да разгледате съдържанието на документ в прозореца „Навигатор“, изберете името му от списъка. Текущият документ, показан в „Навигатора“, е отбелязан с думата „активен“ след името му в списъка.

Проследяване в плана

Задава режима на „Навигатора“ за проследяване в плана. Тази функционалност важи само за елементите от плана в списъка Заглавия в рамката „Изглед на съдържанието“ в „Навигатора“. За да видите, включите или промените режима, щракнете с десния бутон върху Заглавия или върху елемент заглавие и изберете Проследяване в плана. Избраният режим се прилага върху целия документ.

В режимите По подразбиране и Фокус „Навигаторът“ автоматично ще избира най-близкото заглавие преди текущата позиция на курсора в документа.

В режим По подразбиране визуализацията на елементите от плана в „Навигатора“ никога не се променя, само се избира елемент от плана.

В режим Фокус „Навигаторът“ показва само заглавията за избраното ниво от плана, свързани със следващото по-високо ниво в плана. Например, ако е избрано заглавие от ниво 2, ще се показват всички заглавия от ниво 2 под същото заглавие от ниво 1, а всички заглавия от нива 3 – 10 (под същото заглавие от ниво 1) ще бъдат свити. Другите заглавия, които не са под същото заглавие от ниво 1, също ще бъдат свити.

Изберете Изключено, за да изключите функцията „Проследяване в плана“.

Копиране

Копира заглавието и съдържанието под него до следващото заглавие със същото ниво в плана. Това съдържание включва абзаци с ниво „Няма“ и такива с ниво, по-голямо от това на копираното заглавие. Можете да поставите копирания материал на друго място в документа.

Изтриване на заглавие

Изтрива заглавието и съдържанието под него до следващото заглавие със същото ниво в плана. Това съдържание включва абзаци с ниво „Няма“ и такива с ниво, по-голямо от това на изтриваното заглавие.

Избиране

Избира заглавието и съдържанието под него до следващото заглавие със същото ниво в плана. Това съдържание включва абзаци с ниво „Няма“ и такива с ниво, по-голямо от това на избраното заглавие.

Показване

Изберете документа, който искате да виждате.

Редактиране

Редактиране свойствата на избрания обект.

Преименуване

Преименува избрания обект. По време на създаване на обекта LibreOffice му присвоява име, уникално в рамките на документа.

Изтриване на таблица

Изтрива избраната таблица.

Проследяване на таблиците

Отметнете това поле, за да се включат таблиците при следене на промените.

Изтриване на рамка

Изтрива рамката и цялото ѝ съдържание.

Проследяване на рамките

Отметнете това поле, за да се включат рамките при следене на промените.

Проследяване на разделите

Отметнете това поле, за да се включат разделите при следене на промените.

Изтриване на изображение

Изтрива изображението.

Проследяване на изображенията

Отметнете това поле, за да се включат изображенията при следене на промените.

Изтриване на OLE обект

Изтрива OLE обекта.

Проследяване на OLE обектите

Отметнете това поле, за да се включат OLE обектите при следене на промените.

Изтриване на показалец

Изтрива показалеца.

Проследяване на показалците

Отметнете това поле, за да се включат показалците при следене на промените.

Изтриване на хипервръзка

Изтрива хипервръзката.

Проследяване на хипервръзките

Отметнете това поле, за да се включат хипервръзките при следене на промените.

Изтриване на препратка

Изтрива препратката.

Проследяване на препратките

Отметнете това поле, за да се включат препратките при следене на промените.

Обновяване

Обновява указателя.

Премахване

Премахва указателя. Съдържанието му не се изтрива, а просто вече не се третира като указател.

Само за четене

Отметнете това поле, за да предотвратите ръчно редактиране на съдържанието на указателя.

Изтриване на указател

Изтрива указателя.

Проследяване на указателите

Отметнете това поле, за да се включат указателите при следене на промените.

Изтриване на коментар

Изтрива коментара.

Проследяване на коментарите

Отметнете това поле, за да се включат коментарите при следене на промените.

Изтриване на графичен обект

Изтрива графичния обект.

Проследяване на графичните обекти

Отметнете това поле, за да се включат графичните обекти при следене на промените.

Изтриване на поле

Изтрива полето.

Проследяване на полетата

Отметнете това поле, за да се включат полетата при следене на промените.

Изтриване на бележка под линия

Изтрива бележката под линия.

Проследяване на бележките под линия

Отметнете това поле, за да се включат бележките под линия при следене на промените.

Изтриване на бележка в края

Изтрива бележката в края.

Проследяване на бележките в края

Отметнете това поле, за да се включат бележките в края при следене на промените.

Азбучно сортиране

Сортира по азбучен ред всички елементи в избраната категория. Махнете отметката от тази настройка, за да сортирате елементите по реда на срещането им в документа.

Разгъване или свиване на всички категории

Разгъва или свива изгледа на обектите в избраната категория. Имената на обектите от документа се показват под елемента за категорията. Щракнете върху елемент, за да отидете при обекта в документа.

Преход

Предизвиква скок към избрания обект в документа.

Моля, подкрепете ни!