Редактиране на символи

Ползвайте този диалогов прозорец, за да добавяте символи към символен набор, да редактирате символни набори или да променяте имената на символите. Можете също да дефинирате нови символни набори, да задавате имена на символите или да променяте съществуващите набори от символи.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Символи - Редактиране


Стар символ

Изберете името на текущия символ. Символът, името му и наборът, към който принадлежи, ще се покажат в лявата област за мостра в долната част на диалоговия прозорец.

Стар символен набор

Това списъчно поле съдържа името на текущия символен набор. Ако желаете, можете да изберете друг набор от символи.

Символ

Съдържа имената на символите от текущия набор. Изберете име от списъка или въведете име за нов добавен символ.

Добавяне на нов символ

За да добавите символ към символен набор, изберете шрифт в полето Шрифт и щракнете върху символ в таблицата със символи. В полето Символ въведете име за символа. В полето Символен набор изберете набор от символи или въведете име за нов набор. Дясното поле за мостра показва избрания символ. Натиснете Добавяне и после OK.

Преименуване на символ

За да смените името на символ, изберете го в списъка Стар символ. След това въведете новото име в полето Символ. Проверете дали в полето за мостра се вижда желаният знак, преди да натиснете бутона Промяна. Натиснете OK.

Символен набор

Списъкът Символен набор съдържа имената на всички съществуващи набори от символи. Можете да промените някой от тях или да създадете нов.

Създаване на нов символен набор

За да съзадете нов набор от символи, въведете име за него в полето Символен набор и добавете поне един символ. Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец. Новият символен набор ще бъде достъпен под зададеното име.

Шрифт

Показва името на текущия шрифт и позволява избиране на друг шрифт.

Подмножество

Ако сте избрали несимволен шрифт в списъка Шрифт, можете да изберете подмножество на Уникод, от което да посочите новия или променен символ. Когато изберете подмножество, всички символи от това подмножество на текущия символен набор се показват в списъка със символи по-горе.

Стил

Тук е показан текущият шрифт. Можете да го смените, като изберете друг от списъка.

Добавяне

Натиснете този бутон, за да добавите в текущия символен набор символа, показан в дясното поле за мостра. Той ще бъде запазен под името, изписано в полето Символ. За да можете да използвате този бутон, трябва да зададете име в полето Символ или Символен набор. Имената могат да се използват само по веднъж.

Промяна

Натиснете този бутон, за да замените името на символа, показан в лявото поле за мостра (старото име е изписано в полето Стар символ) с новото име, което сте въвели в полето Символ.

Преместване на символ в друг набор

tip

Например, за да прехвърлите голямото АЛФА от набора "Гръцки" в набора "Специални", изберете стария набор (Гръцки) и символа АЛФА с помощта на горните две списъчни полета. Символът ще се покаже в лявото поле за мостра. В полето Символен набор изберете набора "Специални". Натиснете Промяна и след това - OK. Символът АЛФА вече е само в набора "Специални".


Изтриване

Щракнете, за да премахнете символа, показан в лявото поле за мостра, от текущия символен набор. Няма да има подкана за потвърждение. Изтриването на последния символ от даден символен набор изтрива и самия набор.

note

По всяко време можете да натиснете Отказ, за да затворите диалоговия прозорец, без да запазвате нанесените промени.


Моля, подкрепете ни!