Атрибути

При изграждане на формули в LibreOffice Math можете да задавате различни атрибути. Някои от тях са показани в долната част на панела „Елементи“. Те са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Атрибутите, отсъстващи в панела „Елементи“ и в контекстното меню, трябва да се въвеждат ръчно в прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Атрибути

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Атрибути от списъка в панела Елементи.


Следва списък на всички атрибути, налични в LibreOffice Math. Символите срещу имената на атрибути означават, че те са достъпни както в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи), така и в контекстното меню на прозореца Команди.

Икона Бележка

В описанията на атрибути буквата "а" в иконата изобразява запазеното място, на което приписвате съответния атрибут. Можете да замените този знак с произволен знак по ваш избор.


Функции за атрибути

Икона „остро ударение“

Остро ударение

Вмъква запазено място с ударение наляво. Можете също да въведете acute <?> в прозореца Команди.

Икона „тежко ударение“

Тежко ударение

Вмъква запазено място с ударение надясно (гравис). Можете също да въведете grave <?> в прозореца Команди.

Икона „обърнат циркумфлекс“

Обърнат циркумфлекс

Вмъква запазено място с обърнат циркумфлекс. Можете също да въведете check <?> в прозореца Команди.

Икона „бревис“

Бревис

Вмъква запазено място с бревис. Можете също да въведете breve <?> в прозореца Команди.

Икона „кръгче“

Кръгче

Вмъква запазено място с кръгче отгоре. Можете също да въведете circle <?> в прозореца Команди.

Икона „стрелка за вектор“

Стрелка за вектор

Вмъква запазено място със стрелка за вектор. Можете също да въведете vec <?> в прозореца Команди.

Икона „харпун“

Харпун

Вмъква запазено място със стрелка „харпун“. Можете също да въведете harpoon <?> в прозореца Команди.

Икона „тилда“

Тилда

Вмъква запазено място с тилда. Можете също да въведете tilde <?> в прозореца Команди.

Икона „циркумфлекс“

Циркумфлекс

Вмъква запазено място с циркумфлекс ("шапка") . Можете също да въведете hat <?> в прозореца Команди.

Икона „линия отгоре“

Линия отгоре

Вмъква запазено място с линия отгоре. Можете също да въведете bar <?> в прозореца Команди.

Икона „точка“

Точка

Вмъква запазено място с точка отгоре. Можете също да въведете dot <?> в прозореца Команди.

Икона „голяма стрелка за вектор“

Голяма стрелка за вектор

Вмъква голяма стрелка за вектор със запазено място. Можете също да въведете widevec в прозореца Команди.

Икона „голям харпун“

Голям харпун

Вмъква голяма стрелка „харпун“ със запазено място. Можете също да въведете wideharpoon в прозореца Команди.

Икона „голяма тилда“

Голяма тилда

Вмъква голяма тилда със запазено място. Можете също да въведете widetilde directly в прозореца Команди.

Икона „голям циркумфлекс“

Голям циркумфлекс

Вмъква голям циркумфлекс ("шапка") със запазено място. Можете също да въведете widehat в прозореца Команди.

Икона „две точки“

Две точки

Вмъква запазено място с две точки отгоре. Можете също да въведете ddot <?> в прозореца Команди.

Икона „горна линия“

Горна линия

Вмъква запазено място с линия отгоре. Можете също да въведете overline <?> в прозореца Команди. Дължината на линията се нагласява автоматично.

Икона „долна линия“

Долна линия

Вмъква запазено място с линия отдолу. Можете също да въведете underline <?> в прозореца Команди.

Икона „зачертаване“

Зачертаване

Вмъква запазено място, зачертано с линия. Можете също да въведете overstrike <?> в прозореца Команди.

Икона „три точки“

Три точки

Вмъква запазено място с три точки отгоре. Можете също да въведете dddot <?> в прозореца Команди.

Икона „прозрачност“

Прозрачност

Вмъква запазено място за прозрачен знак. Този знак заема мястото на "a", но не се показва. Можете също да въведете phantom <?> в прозореца Команди.

Икона

Получер шрифт

Вмъква запазено място с получер шрифт. Можете също да въведете bold <?> в прозореца Команди.

Икона

Курсивен шрифт

Вмъква запазено място с курсивен шрифт. Можете също да въведете ital <?> или italic <?> в прозореца Команди.

Икона

Преоразмеряване

Вмъква команда за промяна размера на шрифта с две запазени места. Първото запазено място е за новия размер (например 12), а второто – за текста. За правилна структира поставете интервал между стойностите. Можете също да въведете size <?> <?> в прозореца Команди.

Икона

Смяна на шрифт

Вмъква команда за смяна на гарнитурата на шрифта с две запазени места. Заменете първото запазено място с името на някой от шрифтовете по избор, Serif, Sans или Fixed. Заменете второто запазено място с текста. Можете също да въведете font <?> <?> директно в прозореца Команди.

Командата color служи за промяна на цвета на формула. Въведете color, последвано от името на цвета (можете да избирате измежду white - бяло, black - черно, cyan - синьозелено, magenta - пурпурно, red - червено, blue - синьо, green - зелено и yellow - жълто), последван от формулата, знака или поредицата от знаци. Например командата color green size 20 a дава зелена буква „a“ с размер на шрифта 20.

Командите nbold и nitalic премахват подразбираните атрибути "получер" и "курсив" от компонентите на формула. Например, можете да премахнете курсива от "x" във формулата 5 x + 3=28, като въведете nitalic преди него, ето така: 5 nitalic x + 3=28.

Икона Бележка

Атрибутите атрибутите "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" и "vec" имат фиксирани размери. Ширината или дължината им не се променя, когато са поставени над дълъг символ.


За промяна на размера можете да ползвате size n, +n, -n, *n и /n , където n е запазено място. Този метод е полезен, когато базовият размер на формулата ще се променя. Командите size +n и size -n променят размера в пунктове, а size *n и size /n - в проценти. Например, командата size *1.17 увеличава размера на знак с точно 17%.

Икона Внимание

Обърнете внимание, че някои елементи изискват интервали за правилно структуриране. Това важи особено при задаване на атрибути с фиксирани стойности вместо запазени места.


За повече информация относно форматирането в LibreOffice Math вижте Скоби и групиране.

Информацията относно атрибутите, горните и долни индекси и мащабирането ще ви бъде полезна за по-ефективно структуриране на документите.

Моля, подкрепете ни!