Функции

Изберете функция в долната част на панела „Елементи“. Тези функции са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Функциите, отсъстващи в панела „Елементи“, трябва да се изписват ръчно в прозореца „Команди“.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Функции

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Функции от списъка в панела Елементи.


Следва списък на функциите в панела Елементи. Иконите срещу имената на функции означават, че те са достъпни както в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи), така и в контекстното меню на прозореца Команди.

Списък на функциите

Икона „естествена експоненциална функция“

Естествена експоненциална функция

Вмъква естествена експоненциална функция. Можете също да въведете func e^<?> в прозореца Команди.

Икона „натурален логаритъм“

Натурален логаритъм

Вмъква натурален логаритъм (с основа e) с едно запазено място. Можете също да въведете ln(<?>) в прозореца Команди.

Икона „експоненциална функция“

Експоненциална функция

Вмъква експоненциална функция с едно запазено място. Можете също да въведете exp(<?>) в прозореца Команди.

Икона „логаритъм“

Логаритъм

Вмъква десетичен логаритъм (с основа 10) с едно запазено място. Можете също да въведете log(<?>) в прозореца Команди.

Икона „степенуване“

Степенуване

Вмъква x на степен y. Можете също да въведете <?>^{<?>} в прозореца Команди. Мможете да замените знака ^ с rsup или sup.

Икона „синус“

Синус

Вмъква функция синус с едно запазено място. Можете също да въведете sin(<?>) в прозореца Команди.

Икона „косинус“

Косинус

Вмъква функция косинус с едно запазено място. Можете също да въведете cos(<?>) в прозореца Команди.

Икона „тангенс“

Тангенс

Вмъква функция тангенс с едно запазено място. Можете също да въведете tan(<?>) в прозореца Команди.

Икона „котангенс“

Котангтенс

Вмъква функция котангенс с едно запазено място. Можете също да въведете cot(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен синус“

Хиперболичен синус

Вмъква символ за хиперболичен синус с едно запазено място. Можете също да въведете sinh(<?>) в прозореца Команди.

Икона „квадратен корен“

Квадратен корен

Вмъква символ за квадратен корен с едно запазено място. Можете също да въведете sqrt(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен косинус“

Хиперболичен косинус

Вмъква символ за хиперболичен косинус с едно запазено място. Можете също да въведете cosh(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен тангенс“

Хиперболичен тангенс

Вмъква символ за хиперболичен тангенс с едно запазено място. Можете също да въведете tanh(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен котангенс“

Хиперболичен котангенс

Вмъква символ за хиперболичен котангенс с едно запазено място. Можете също да въведете coth(<?>) в прозореца Команди.

Икона „n-ти корен“

N-ти корен

Вмъква символ за n-ти корен с едно запазено място. Можете също да въведете nroot n x в прозореца Команди.

Икона „аркуссинус“

Аркуссинус

Вмъква функция аркуссинус с едно запазено място. Можете също да въведете arcsin(<?>) в прозореца Команди.

Икона „арускосинус“

Аркускосинус

Вмъква функция аркускосинус с едно запазено място. Можете също да въведете arccos(<?>) в прозореца Команди.

Икона „аркустангенс“

Аркустангенс

Вмъква функция аркустангенс с едно запазено място. Можете също да въведете arctan(<?>) в прозореца Команди.

Икона „аркускотангенс“

Аркускотангенс

Вмъква функция аркускотангенс с едно запазено място. Можете също да въведете arccot(<?>) в прозореца Команди.

Икона „абсолютна стойност“

Абсолютна стойност

Вмъква знак за абсолютна стойност с едно запазено място. Можете също да въведете abs(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен ареасинус“

Хиперболичен ареасинус

Вмъква функция хиперболичен ареасинус с едно запазено място. Можете също да въведете arsinh(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен ареакосинус“

Хиперболичен ареакосинус

Вмъква функция хиперболичен ареакосинус с едно запазено място. Можете също да въведете arcosh(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен ареатангенс“

Хиперболичен ареатангенс

Вмъква функция хиперболичен ареатангенс с едно запазено място. Можете също да въведете artanh(<?>) в прозореца Команди.

Икона „хиперболичен ареакотангенс“

Хиперболичен ареакотангтенс

Вмъква функция хиперболичен ареакотангенс с едно запазено място. Можете също да въведете arcoth(<?>) в прозореца Команди.

Икона „факториел“

Факториел

Вмъква знак за факториел с едно запазено място. Можете също да въведете fact <?> в прозореца Команди.

Икона Съвет

Можете да присвоите индекс или степенен показател на функция. Например, въведете sin^2x, за да получите функцията „синус на степен 2x“.


Икона Внимание

Обърнете внимание, че при въвеждане в прозореца Команди за някои функции интервалите са задължителни (например abs 5=5; abs -3=3).


Моля, подкрепете ни!