Оператори

В LibreOffice Math имате на разположение широк набор от оператори. Те са достъпни в долната част на панела „Елементи“. Операторите са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Всички оператори, отсъстващи в панела „Елементи“ и контекстното меню, трябва да бъдат въвеждани ръчно в прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Операции

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Операции от списъка в панела Елементи.


Следва списък на всички налични оператори. Иконите срещу имената на оператори означават, че те са достъпни както в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи), така и в контекстното меню на прозореца Команди.

Оператори

Икона „граница“

Граница

Вмъква означение за граница с едно запазено място. Можете също да въведете lim <?> в прозореца Команди.

Икона „сума“

Сума

Вмъква означение за сумиране с едно запазено място. Можете също да въведете sum <?> в прозореца Команди.

Икона „произведение“

Произведение

Вмъква означение за произведение с едно запазено място. Можете също да въведете prod <?> в прозореца Команди.

Икона „копроизведение“

Koпроизведение

Вмъква означение за копроизведение с едно запазено място. Можете също да въведете coprod <?> в прозореца Команди.

Икона „горна и долна граница“

Горна и долна граница

Вмъква означение за диапазон с долна и граница на интеграл или сума с едно запазено място. Можете също да въведете from {<?>} to {<?>} <?> в прозореца Команди. Границите ще бъдат центрирани под и над знака за сума.

Икона „интеграл“

Интеграл

Вмъква знак за интеграл с едно запазено място. Можете също да въведете int <?> в прозореца Команди.

Икона „двоен интеграл“

Двоен интеграл

Вмъква знак за двоен интеграл с едно запазено място. Можете също да въведете iint <?> в прозореца Команди.

Икона „троен интеграл“

Троен интеграл

Вмъква знак за троен интеграл с едно запазено място. Можете също да въведете iiint <?> в прозореца Команди.

Икона „долна граница“

Долна граница

Вмъква означение за долна граница на интеграл или сума със запазени места. Можете също да въведете from {<?>} <?> в прозореца Команди.

Икона „криволинеен интеграл“

Криволинеен интеграл

Вмъква знак за криволинеен интеграл с едно запазено място. Можете също да въведете lint <?> в прозореца Команди.

Икона „двоен криволинеен интеграл“

Двоен криволинеен интеграл

Вмъква знак за двоен криволинеен интеграл с едно запазено място. Можете също да въведете llint <?> в прозореца Команди.

Икона „троен криволинеен интеграл“

Троен криволинеен интеграл

Вмъква знак за троен криволинеен интеграл с едно запазено място. Можете също да въведете lllint <?> в прозореца Команди.

Икона „горна граница“

Горна граница

Вмъква означение за горна граница на интеграл или сума със запазени места. Можете също да въведете to <?><?> в прозореца Команди. Означенията за граници могат да се ползват само в съчетание с подходящи оператори.

Икона Съвет

Можете да добавите граници на оператор (например интеграл) и като щракнете върху желания оператор и после върху символа за граница. Този начин е по-бърз от прякото въвеждане на команди.


Командата liminf вмъква долен индекс с едно запазено място.

Командата limsup вмъква горен индикс с едно запазено място.

Чрез въвеждане на запазената дума oper в прозореца „Команди“ можете да вмъквате потребителски оператори в LibreOffice Math, което е полезно за включване на специални знаци във формула. Ето един пример: oper %theta x. С командата oper можете да вмъквате и знаци извън подразбирания знаков набор на LibreOffice. oper може да бъде използвана и с граници, например: oper %union from {i=1} to n x_{i}. В този пример името union обозначава символа за обединение. Този символ обаче не е предварително дефиниран. За да го дефинирате, изберете Инструменти - Символи. Изберете символния набор Специални в диалоговия прозорец, който ще се появи, после натиснете бутона Редактиране. В следващия диалог отново изберете Специални като символен набор. В текстовото поле Символ въведете описателно име, например „union“, после щракнете върху символа за обединение в символния набор. Натиснете Добавяне и след това - OK. Натиснете Затваряне, за да затворите диалоговия прозорец Символи. Готово - вече можете да въвеждате символа за обединение в прозореца Команди, като наберете oper %union.

Икона Съвет

Границите могат да бъдат подреждани и по други начини освен под и над оператора. Използвайте възможностите на LibreOffice Math за работа с горни и долни индекси. Например, въведете sum_a^b c в прозореца Команди, за да поставите границите вдясно от символа. Ако границите съдържат по-дълги изрази, трябва да ги поставите в групиращи скоби, например: sum_{i=1}^{2*n} b. Когато импортирате формули от по-стари версии, това става автоматично. За да промените разредката между знаците, изберете Форматиране - Разредка - Категория - Индекси или Форматиране - Разредка - Категория - Граници. Допълнителна основна информация относно индексите е дадена на друго място в помощта.


Икона Внимание

При ръчно въвеждане в прозореца Команди не забравяйте, че някои оператори изискват интервали. Това важи особено, ако аргументите са стойности, а не запазени места, например: lim a_{n}=a.


Моля, подкрепете ни!