Релации

При структурирането на формулите в LibreOffice Math можете да избирате измежду различни означения за релации. Те се показват в долната част на панела „Елементи“. Същите релации са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Всички релации, отсъстващи в панела „Елементи“ и контекстното меню, могат да бъдат въвеждани ръчно в прозореца „Команди“.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Релации

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Релации от списъка в панела Елементи.


Следва пълен списък на релациите. Символът срещу името на релацията показва, че тя е достъпна в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи) и в контекстното меню на прозореца Команди.

Релации:

икона за равенство

Равно

Вмъква знак за равенство (=) с две запазени места. Можете също да въведете <?> = <?> в прозореца Команди.

Икона „не е равно на“

Не равно

Иконата или командата neq вмъква неравенство с две запазени места. Можете също да въведете <?> neq <?> в прозореца Команди.

Икона „конгруентно“

Конгруентно

Вмъква знак за релацията еднаквост (конгруентност) с две запазени места. Можете също да въведете <?> equiv <?> в прозореца Команди.

Икона „ортогонално“

Ортогонално

Вмъква знак за релацията ортогоналност (перпендикулярност) с две запазени места. Можете също да въведете <?> ortho <?> в прозореца Команди.

Икона „дели“

Дели

Вмъква знак за релацията дели с две запазени места. Можете също да въведете <?> divides <?> в прозореца Команди.

Икона „не дели“

Не дели

Вмъква знак за релацията не дели с две запазени места. Можете също да въведете <?> ndivides <?> в прозореца Команди.

Икона „по-малко от“

По-малко

Вмъква знак за релацията по-малко с две запазени места. Можете също да въведете <?>lt<?> или <?> < <?> в прозореца Команди.

Икона „по-голямо от“

По-голямо

Вмъква знак за релацията по-голямо с две запазени места. Можете също да въведете <?> gt <?> или <?> > <?> в прозореца Команди.

Икона „приблизително равно“

Приблизително равно

Вмъква знак за релацията приблизително равно с две запазени места. Можете също да въведете <?> approx <?> в прозореца Команди.

Икона „успоредно на“

Успоредно

Вмъква знак за релацията успоредно с две запазени места. Можете също да въведете <?> parallel <?> в прозореца Команди.

Икона „по-голямо или равно“ (наклонено)

По-малко или равно (наклонено)

Вмъква знак за релацията по-малко или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?> leslant <?> в прозореца Команди.

Икона „по-голямо или равно“ (наклонено)

По-голямо или равно (наклонено)

Вмъква знак за релацията по-голямо или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?> geslant <?> в прозореца Команди.

Икона „подобно или равно“

Подобно или равно

Вмъква знак за релацията приблизително равно или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?> simeq <?> в прозореца Команди.

Икона „пропорционално“

Пропорционално

Вмъква знак за релацията пропорционално с две запазени места. Можете също да въведете <?> prop <?> в прозореца Команди.

Икона „по-малко или равно“

По-малко или равно

Вмъква знак за релацията по-малко или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?> le <?> или <?> <= <?> в прозореца Команди.

Икона „по-голямо или равно“

По-голямо или равно

Вмъква знак за релацията по-голямо или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?> ge <?> или <?> >= <?> в прозореца Команди.

Икона „подобно“

Подобно

Вмъква знак за релацията подобно с две запазени места. Можете също да въведете <?> sim <?> в прозореца Команди.

Икона „клони към“

Клони към

Вмъква знак за релацията клони към с две запазени места. Можете също да въведете <?> toward <?> в прозореца Команди.

Икона „двойна стрелка наляво“

Двойна стрелка наляво

Вмъква знак за логическа релация, стрелка наляво с две черти, с две запазени места. Можете също да въведете dlarrow в прозореца Команди.

Икона „двойна стрелка наляво и надясно“

Двойна стрелка наляво и надясно

Вмъква знак за логическа релация, стрелка наляво и надясно с две черти, с две запазени места. Можете също да въведете dlrarrow в прозореца Команди.

Икона „двойна стрелка надясно“

Двойна стрелка надясно

Вмъква знак за логическа релация, стрелка надясно с две черти, с две запазени места. Можете също да въведете drarrow в прозореца Команди.

Икона „предхожда“

Предхожда

Вмъква знак за релацията предхожда с две запазени места. Можете също да въведете prec в прозореца Команди.

Икона „следва“

Следва

Вмъква знак за релацията следва след с две запазени места. Можете също да въведете succ в прозореца Команди.

Икона „не предхожда“

Не предхожда

Вмъква знак за релацията не предхожда с две запазени места. Можете също да въведете nprec в прозореца Команди.

Икона „не следва“

Не следва

Вмъква знак за релацията не следва след с две запазени места. Можете също да въведете nsucc в прозореца Команди.

Икона „предхожда или е равно на“

Предхожда или е равно на

Вмъква знак за релацията предхожда или е равно на с две запазени места. Можете също да въведете preccurlyeq в прозореца Команди.

Икона „следва или е равно на“

Следва или е равно на

Вмъква знак за релацията следва след или е равно на с две запазени места. Можете също да въведете succcurlyeq в прозореца Команди.

Икона „предхожда или е еквивалентно на“

Предхожда или е еквивалентно на

Вмъква знак за релацията предхожда или е еквивалентно на с две запазени места. Можете също да въведете precsim в прозореца Команди.

Икона „следва или е еквивалентно“

Следва или е еквивалентно на

Вмъква знак за релацията следва след или е еквивалентно на с две запазени места. Можете също да въведете succsim в прозореца Команди.

За да изобразите релация много по-голямо с две запазени места, въведете <?> gg <?> или >> в прозореца Команди.

Въведете ll или << в прозореца Команди, за да вмъкнете във формулата релация много по-малко от.

Релацията равно по дефиниция с две запазени места се вмъква чрез въвеждане на <?> def <?>.

За да вмъкнете знака образ при изображение с две запазени места, въведете <?> transl <?> в прозореца Команди.

Командата <?> transr <?> вмъква знака за първообраз при изображение с две запазени места.

Икона Внимание

При ръчно въвеждане на информация в прозореца Команди, имайте предвид, че означенията за някои операции изискват интервали между елементите. Това важи особено, ако ползвате стойности вместо запазени места. Например, за релацията "значително по-голямо" въведете или 10 gg 1, или a gg b.


Моля, подкрепете ни!